มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 11500133 Section : 04
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1601401102นางสาวกันธิชา แต่งภูมิบริหาร(จัดการ)/60 
2601401103นางสาวเกษวลี เครือเนตรบริหาร(จัดการ)/60 
3601401104นางสาวไกรริน อาจประจักษ์บริหาร(จัดการ)/60 
4601401105นายจักรารัตน์ กองโคตรบริหาร(จัดการ)/60 
5601401106นางสาวเจวริน อันพิมพ์บริหาร(จัดการ)/60 
6601401107นางสาวชวนฝัน มาพิบูลย์บริหาร(จัดการ)/60 
7601401108นางสาวฐิติพร คุรุวงษ์บริหาร(จัดการ)/60 
8601401109นางสาวตุ๊กตา แก่นเพชรบริหาร(จัดการ)/60 
9601401110นายธัญพิสิษฐ์ พรมณีบริหาร(จัดการ)/60 
10601401111นายนวาภิวัฒน์ บำรุงชัยบริหาร(จัดการ)/60 
11601401112นางสาวนันทวดี จาดนอกบริหาร(จัดการ)/60 
12601401113นายนันทวัฒน์ ฤทธิญาณบริหาร(จัดการ)/60 
13601401114นายเนติพงษ์ มิตรรักษ์บริหาร(จัดการ)/60 
14601401115นางสาวพิมพ์ลภัส สังข์ทองบริหาร(จัดการ)/60 
15601401116นางสาวภัทราภรณ์ ท้าวนางบริหาร(จัดการ)/60 
16601401117นางสาวภาวรินทร์ กองม่วงบริหาร(จัดการ)/60 
17601401118นายมนัสกร เปล่งวรรณ์บริหาร(จัดการ)/60 
18601401119นายมโนต ไขโพธิ์บริหาร(จัดการ)/60 
19601401120นางสาวมาติกา กลิ่นสุคนธ์บริหาร(จัดการ)/60 
20601401122นางสาวศิราเกษ จำปาทองบริหาร(จัดการ)/60 
21601401124นายสุทธิพงษ์ เขตขามบริหาร(จัดการ)/60 
22601401125นางสาวสุภาพร มงคลพันธ์บริหาร(จัดการ)/60 
23601401127นางสาวสุวาลักษณ์ แก้วงามบริหาร(จัดการ)/60 
24601401128นางสาวเหมือนฝัน นุมขุนทดบริหาร(จัดการ)/60 
25601401129นางสาวอมรรัตน์ บัวแก้วบริหาร(จัดการ)/60 
26601401130นางสาวอรญา คุณชื่นบริหาร(จัดการ)/60 
27601401131นางสาวอรอนงค์ จันนพคุณบริหาร(จัดการ)/60 
28601401136นายสายชล สง่าแรงบริหาร(จัดการ)/60 
29601401138นายอัมรินทร์ นาคคงบริหาร(จัดการ)/60 
30601401139นางสาวฉัตรวดี กฤตณันธ์บริหาร(จัดการ)/60 
31601401140นายธนากร แย้มกสิกรบริหาร(จัดการ)/60 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา