มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1150014 Section : 03
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1601503101นางสาวกาญจนวรรณ โตน้ำคอมฯศึกษา/60 
2601503102นายไกรสร บุตรชาดีคอมฯศึกษา/60 
3601503103นายคุณากร กองม่วงคอมฯศึกษา/60 
4601503104นายชนะพันธ์ เรียวกลางคอมฯศึกษา/60 
5601503105นางสาวชลดา ประโพธิ์ศรีคอมฯศึกษา/60 
6601503106นางสาวฌญาพร มานอกคอมฯศึกษา/60 
7601503107นายณฐชนนท์ ไชยขาวคอมฯศึกษา/60 
8601503108นายณัฐพล สารยศคอมฯศึกษา/60 
9601503109นายเทพาทิพย์ รักษ์ศิลป์คอมฯศึกษา/60 
10601503110นายธวัชชัย สีแวงนอกคอมฯศึกษา/60 
11601503111นายนฤสรณ์ นะมะคอมฯศึกษา/60 
12601503112นางสาวบุษกรณ์ แสงศิริคอมฯศึกษา/60 
13601503113นายปิยะณัฐ ธารณะกลางคอมฯศึกษา/60 
14601503114นางสาวปิยาพร แผงตันคอมฯศึกษา/60 
15601503115นางสาวพิมพ์พรรณ พากุลคอมฯศึกษา/60 
16601503117นางสาวยุภาพร พร้อมสันเทียะคอมฯศึกษา/60 
17601503118นางสาวศิริขวัญ สิงห์กุลคอมฯศึกษา/60 
18601503119นายเศรษฐพงศ์ เชื้ออาสาคอมฯศึกษา/60 
19601503120นางสาวสุวรรณา กางสูงเนินคอมฯศึกษา/60 
20601503121นายอธิวัช วุฒิน้อยคอมฯศึกษา/60 
21601503124นางสาวสุกานดา รุจาคมคอมฯศึกษา/60 
22601503125นายอรรถพล แต้มเขียนนอกคอมฯศึกษา/60 
23601503201นายเกียรติศักดิ์ ศรีซุยคอมฯศึกษา/60 ก.02 
24601503203นายจิตติพงศ์ เคียงจัตุรัสคอมฯศึกษา/60 ก.02 
25601503205นายโชติวุฒิ สุดจริงคอมฯศึกษา/60 ก.02 
26601503206นายฐาปกรณ์ ประจวบสุขคอมฯศึกษา/60 ก.02 
27601503207นางสาวณฐิกา รวมขุนทดคอมฯศึกษา/60 ก.02 
28601503208นายณัฐวัฒน์ พบวันดีฤชากุลคอมฯศึกษา/60 ก.02 
29601503209นายธรรมวัฒน์ รองแก้วคอมฯศึกษา/60 ก.02 
30601503210นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมวิเศษคอมฯศึกษา/60 ก.02 
31601503211นายนิพนธ์ เทพวงค์คอมฯศึกษา/60 ก.02 
32601503212นางสาวประภาศรี ปะมะโนคอมฯศึกษา/60 ก.02 
33601503213นางสาวปิยธิดา คำภาสคอมฯศึกษา/60 ก.02 
34601503214นายพิทยา ชุ่มวงษ์คอมฯศึกษา/60 ก.02 
35601503215นางสาวภรณ์ชนก มิ่งมณีคอมฯศึกษา/60 ก.02 
36601503216นายภูวดี สมภาคอมฯศึกษา/60 ก.02 
37601503217นางสาวรันธยา สิงห์คำคอมฯศึกษา/60 ก.02 
38601503219นางสาวสิริลักษณ์ รัตนีย์ศรีบัณฑิตคอมฯศึกษา/60 ก.02 
39601503220นางสาวอธิพร ปะทักขินังคอมฯศึกษา/60 ก.02 
40601503221นายอภิวิชญ์ ภานุมาตย์คอมฯศึกษา/60 ก.02 
41601503222นางสาวอรุณ สุวรรณคามคอมฯศึกษา/60 ก.02 
42601503223นายอิสระ พิลาตันคอมฯศึกษา/60 ก.02 
43601503224นางสาวพนัชกร พุฒินาทภาคินธาดาคอมฯศึกษา/60 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา