มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1150014 Section : 04
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1601507101นางสาวกชกร วิชาธรรมวิทย์ทั่วไป/60 
2601507102นางสาวกนกวรรณ ใจคุณวิทย์ทั่วไป/60 
3601507103นางสาวกัญญาณัฐ เพียภูเขียววิทย์ทั่วไป/60 
4601507104นางสาวเกตุศิริ โลมะบุตรวิทย์ทั่วไป/60 
5601507105นางสาวจุฬาลักษณ์ อันทะปัญญาวิทย์ทั่วไป/60 
6601507106นางสาวชนิสรา บุญคำวิทย์ทั่วไป/60 
7601507107นายชานนท์ พระจอหอวิทย์ทั่วไป/60 
8601507108นางสาวณัฐธิรา มาเหง่าวิทย์ทั่วไป/60 
9601507110นายธันวา ท่อนพุดซาวิทย์ทั่วไป/60 
10601507111นางสาวนงคาร หล้าชนวิทย์ทั่วไป/60 
11601507112นางสาวนฤมล สงครามภู่วิทย์ทั่วไป/60 
12601507113นายนิฐิพงษ์ ปลูกจิตรวิทย์ทั่วไป/60 
13601507114นางสาวบุษกรรัตน์ อินทร์เพชรวิทย์ทั่วไป/60 
14601507115นางสาวปนัดดา ทานิลวิทย์ทั่วไป/60 
15601507116นางสาวปวีณา ตุ้มนอกวิทย์ทั่วไป/60 
16601507117นางสาวปิยะนัฐ คำคูณวิทย์ทั่วไป/60 
17601507118นางสาวพรภิมล สมมะเริงวิทย์ทั่วไป/60 
18601507120นางสาวมุทิกา พรมบุตรวิทย์ทั่วไป/60 
19601507121นางสาวรัตนาพร ทวีทรัพย์วิทย์ทั่วไป/60 
20601507122นางสาววนารักษ์ โซ่พิมายวิทย์ทั่วไป/60 
21601507123นางสาววรรณิภา แสนบูราณวิทย์ทั่วไป/60 
22601507124นางสาวศิรินันท์ สถิตชัยวิทย์ทั่วไป/60 
23601507125นางสาวสาวิตรี เฟื่องสูงเนินวิทย์ทั่วไป/60 
24601507126นางสาวสุขพันรัตน์ สิงห์น้อยวิทย์ทั่วไป/60 
25601507127นางสาวสุนารี เผื่อนสูงเนินวิทย์ทั่วไป/60 
26601507128นางสาวสุวรา ชิดทองวิทย์ทั่วไป/60 
27601507129นายอนุรักษ์ ภาสดาวิทย์ทั่วไป/60 
28601507130นางสาวอรวรรณ์ สงวนศิลป์วิทย์ทั่วไป/60 
29601507201นางสาวกนกกานต์ ศรีวิพัฒน์วิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
30601507202นางสาวกฤติมา ตันปันวิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
31601507203นายกิตติพงศ์ พลตะคุวิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
32601507205นายชนะชัย หวังห้องกลางวิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
33601507206นางสาวชลธิชา ผลจันทร์วิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
34601507207นางสาวฐิตินันท์ โอนชัยภูมิวิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
35601507208นายณัฐพงศ์ หงษ์บุญวิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
36601507209นายทรงวิทย์ วงศ์กระต่ายวิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
37601507211นางสาวนริศรา ศรีชุมวิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
38601507212นางสาวนฤมล นินกลางวิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
39601507213นางสาวนิตยา ศรีสุวรรณ์วิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
40601507214นางสาวปณิฏฐา วงศ์สมวิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
41601507217นางสาวพรชนิตว์ รังษีวิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
42601507218นางสาวแพรวพรรณ ทวีคูณวิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
43601507219นางสาวภาณุมาศ พานเมืองวิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
44601507220นางสาวรัตติยา เลไทยวิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
45601507221นายวงศกร ข้องชัยภูมิวิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
46601507222นางสาววรพร ภักดีแก้ววิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
47601507223นางสาวศันสนีย์ เมนขุนทดวิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
48601507224นางสาวสาวิตรี บู่ทองจันทร์วิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
49601507225นางสาวสุกัญญา สมพงษ์วิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
50601507226นางสาวสุจิตรา ศรีหาวัตรวิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
51601507227นางสาวสุพพัตรา ชาลีวรรณ์วิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
52601507228นางสาวเสาวลักษณ์ กุลสันเทียะวิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
53601507229นางสาวอภัสรา หอขุนทดวิทย์ทั่วไป/60 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา