มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1150014 Section : 05
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581201143นางสาวนัตลี แอนเดอร์สันพยาบาลศาสตร์/58 (เรียนร่วม) 
2601201101นายกุศล ซุมพยาบาลศาสตร์/60 
3601201102นางสาวกมลวรรณ เครือเคราพยาบาลศาสตร์/60 
4601201104นางสาวกุลปรียา เพ็ชรวิเศษพยาบาลศาสตร์/60 
5601201105นางสาวจงรักษ์ อุทัยคำพยาบาลศาสตร์/60 
6601201106นายจักรพรรณ คุ้มกุดขมิ้นพยาบาลศาสตร์/60 
7601201107นายจิรายุทธ ทุมพรพยาบาลศาสตร์/60 
8601201108นางสาวเจนจิรา ปรางสุขพยาบาลศาสตร์/60 
9601201109นางสาวชลดา นวมโคกสูงพยาบาลศาสตร์/60 
10601201110นางสาวชลิตา คำศิริพยาบาลศาสตร์/60 
11601201111นางสาวชินานันท์ เสาวโชติพยาบาลศาสตร์/60 
12601201112นางสาวฐาปณี สิงหาอาจพยาบาลศาสตร์/60 
13601201115นางสาวนภสร คงชัยพยาบาลศาสตร์/60 
14601201116นางสาวพัดชา สุคำภาพยาบาลศาสตร์/60 
15601201118นางสาวนุชนาฏ เลิกชัยภูมิพยาบาลศาสตร์/60 
16601201119นางสาวบุศรินทร์ อินทมาตย์พยาบาลศาสตร์/60 
17601201120นางสาวประดุจดาว สีเสมอพยาบาลศาสตร์/60 
18601201121นางสาวประภาพร ขอดคำพยาบาลศาสตร์/60 
19601201122นางสาวปาณิสรา ดวงเงินพยาบาลศาสตร์/60 
20601201123นางสาวปาริชาติ ทุยเทศพยาบาลศาสตร์/60 
21601201125นางสาวพรสวรรค์ ทองถวิลพยาบาลศาสตร์/60 
22601201126นางสาวพิมพ์วรีย์ ด่านกลางพยาบาลศาสตร์/60 
23601201127นางสาวภัคจีรา ไชยสิงห์หารพยาบาลศาสตร์/60 
24601201128นางสาวภัทราพร ชัยรัตน์พยาบาลศาสตร์/60 
25601201129นางสาวรุ่งทิวา หอมทรัพย์พยาบาลศาสตร์/60 
26601201130นางสาวลลิตา ปาสาบุตรพยาบาลศาสตร์/60 
27601201132นางสาววัลคุ์วดี โคตรตาแสงพยาบาลศาสตร์/60 
28601201133นางสาววิชุดารัตน์ บัตรสูงเนินพยาบาลศาสตร์/60 
29601201134นางศรวณีย์ เนินชัดพยาบาลศาสตร์/60 
30601201135นางสาวศิริญญา ชาลีพยาบาลศาสตร์/60 
31601201136นางสาวศุภรัตน์ เฉวียงหงส์พยาบาลศาสตร์/60 
32601201137นางสาวสัจจพร วิเศษเนตรพยาบาลศาสตร์/60 
33601201139นางสาวสุกัญญา สอนทุยพยาบาลศาสตร์/60 
34601201140นางสาวสุนิสา ลาดศิลาพยาบาลศาสตร์/60 
35601201141นางสาวสุมาลี สุขวงค์พยาบาลศาสตร์/60 
36601201142นางสาวอมรรัตน์ แซวประโคนพยาบาลศาสตร์/60 
37601201143นางสาวอัครยา ขุลีหลายพยาบาลศาสตร์/60 
38601201144นางสาวจิรัญญา เทศสนั่นพยาบาลศาสตร์/60 
39601201145นางสาวสุพรรษา พบสมัยพยาบาลศาสตร์/60 
40601201147นางสาวชฎาพร น้อยผางพยาบาลศาสตร์/60 
41601201148นางสาวมัจฉรี สีลานาคพยาบาลศาสตร์/60 
42601201149นางสาวปิยนันท์ เครือวัลย์พยาบาลศาสตร์/60 
43601201150นางสาวคมคาย คณาภักดิ์พยาบาลศาสตร์/60 
44601201151นางสาวจุฑาทิพย์ ประคำสีพยาบาลศาสตร์/60 
45601201152นางสาววรารัตน์ ประดิษฐ์พยาบาลศาสตร์/60 
46601201153นางสาวจุฑามาศ เกษสะอาดพยาบาลศาสตร์/60 
47601201154นางสาวปิ่นธาราชล เลิกนอกพยาบาลศาสตร์/60 
48601201155นางสาวธาริณี แอ้ชัยภูมิพยาบาลศาสตร์/60 
49601201156นางสาวอัญชลี วงษ์หาญพยาบาลศาสตร์/60 
50601201158นางสาวชลธิชา คำมาพยาบาลศาสตร์/60 
51601201202นางสาวกรพินธุ์ จอมดวงพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
52601201203นางสาวกาญจน์มณี ติคำพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
53601201204นางสาวขนิษฐา ยางงามพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
54601201205นางสาวจริยา ผาสุราชพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
55601201206นางสาวจินตนา วิเศษชาติพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
56601201207นางสาวเจนจิรา เมตไทยสงค์พยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
57601201208นางสาวชรินทร์รัตน์ ขุนตะคุพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
58601201210นายชาญชัย เกชิตพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
59601201211นางสาวญาสุภิมนต์ จันทร์เอี่ยมพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
60601201212นางสาวณัฐริกา บางวิเศษพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
61601201213นางสาวทยิดา แสนศิลป์พยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
62601201215นางสาวนภัสวรรณ โคตร์ประทุมพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
63601201216นางสาวนิฑารัตน์ ประทุมมาศพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
64601201218นางสาวเนตรนภา คำแหงพลพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
65601201219นางสาวปณิดาวรรณ น้อยสุวรรณพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
66601201220นางสาวประภัสรา เหลี่ยมสิงขรพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
67601201221นางสาวปราณี นาไพวันพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
68601201222นางสาวปานชีวา ทองมากพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
69601201223นางสาวปิยะนุช เหลาชำนิพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
70601201224นางสาวพรพิมล สุดเคนพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
71601201225นางสาวพวงผกา สุราราชพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
72601201226นางสาวพูนทรัพย์ เพชรสท้านกุลพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
73601201227นางสาวภัทรวดี ศรีสมบูรณ์พยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
74601201228นางสาวมัชฌิมา วงค์ผาพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
75601201229นางสาวลลิดา ถวิลถึงพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
76601201230นางสาวลักษณ์นารา นันกลางพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
77601201231นางสาววัชรีภรณ์ กันภัยพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
78601201232นางสาววารุณี บุญสิทธิ์พยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
79601201233นางสาววิราภรณ์ จอมศรีพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
80601201234นางสาวศรัญญา เสาะเเสวงพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
81601201235นางสาวศิริวรรณ ภูนบผาพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
82601201236นางสาวสกุลรัตน์ กำเนิดพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
83601201237นางสาวสิริประภา โชติการพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
84601201238นางสาวสุกัญญา คันธะมาลย์พยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
85601201239นางสาวสุชาวดี เจริญธรรมพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
86601201240นายสุมนัส สายจันดีพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
87601201242นางสาวอรวรรณ สำเริงรัมย์พยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
88601201243นางสาวอักษรทิพย์ ชัยบุตรพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
89601201245นางสาวพงศยา เพชรสท้านกุลพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
90601201246นายชัยชนะ สิงโหพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
91601201247นายนวมินทร์ นวลศิลป์พยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
92601201248นางสาวจารุวรรณ นามอาษาพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
93601201249นางสาวนิตยา พจนิตย์พยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
94601201250นางสาวธัญญาเรศ ศรีวงค์พยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
95601201251นางสาวมานิษา แก้วกุ่มพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
96601201252นางสาวเพ็ญพักตร์ วงษาบุตรพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
97601201253นางสาวกนกภัณฑ์ โพธิเสนพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
98601201254นางสาวสุดารัตน์ ปะวันนาพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
99601201255นางสาวอารียา เคนกุลพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
100601201256นางสาวอินทิรา ลิลาศพยาบาลศาสตร์/60 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา