มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1150023 Section : 01
ชื่อวิชา : ความจริงของชีวิต หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611104101นางสาวจารุวัลย์ เวียงชัยภูมิศิลปะ/61 
2611104103นายณัฐพล แย้มชัยภูมิศิลปะ/61 
3611104104นายปฏิพัทธ์ ทองสิทธิ์ศิลปะ/61 
4611104105นางสาวแพรวพิลาส กาจสันเทียะศิลปะ/61 
5611104106นางสาวมยุรี หมื่นจิตรศิลปะ/61 
6611104108นายเรืองฤทธิ์ ฝาชัยภูมิศิลปะ/61 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา