มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1155014 Section : 02
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581702128นายสุวิทย์ รอบรู้วิศวะ(เครื่องกล)/58 (เรียนร่วม) 
2601702101นายดาลิม เลียงวิศวะ(เครื่องกล)/60 
3601702105นายณัฐพล สะเดาวิศวะ(เครื่องกล)/60 
4601702106นายธนกฤต ขันชัยวิศวะ(เครื่องกล)/60 
5601702107นายนิติภูมิ ศรีเเสงวิศวะ(เครื่องกล)/60 
6601702110นายศุภกร สีแกวิศวะ(เครื่องกล)/60 
7601702111นายอานนท์ โพโสภาวิศวะ(เครื่องกล)/60 
8601702113นายสุกรี มีเล็กวิศวะ(เครื่องกล)/60 
9601303101นายกนกพล จันณรงค์รัฐศาสตร์/60 
10601303103นางสาวเกศราภรณ์ ดิเรกโชครัฐศาสตร์/60 
11601303104นางสาวคณิตฐา จำปาชัยรัฐศาสตร์/60 
12601303105นายจอมพล ไชยยงยืนรัฐศาสตร์/60 
13601303106นางสาวจิราภรณ์ สีบุญเขียนรัฐศาสตร์/60 
14601303108นางสาวฉัตรกมล ณรงค์ศึกรัฐศาสตร์/60 
15601303109นางสาวชลิตา ชำนาญรัฐศาสตร์/60 
16601303110นางสาวชุติมา ดงทองรัฐศาสตร์/60 
17601303111นางสาวณัฐริกา วายุพลรัฐศาสตร์/60 
18601303112นางสาวธิดารัตน์ จุลอักษรรัฐศาสตร์/60 
19601303113นางสาวธิดารัตน์ ลาดนอกรัฐศาสตร์/60 
20601303114นางสาวธิดารัตน์ พลซ้ายรัฐศาสตร์/60 
21601303115นายธีรนันต์ ชานกระโทกรัฐศาสตร์/60 
22601303116นางสาวนารีนารถ มูลตรีมารัฐศาสตร์/60 
23601303117นายปฏิภาณ กัญจนานภานิชรัฐศาสตร์/60 
24601303118นายเปี่ยมศักด์ ดิษฐบรรจงรัฐศาสตร์/60 
25601303119นางสาวรัตนพร โฆษิตธนสารรัฐศาสตร์/60 
26601303120นายวรกฤษ บุญทนรัฐศาสตร์/60 
27601303122นางสาวสาวิตรี คำกองแพงรัฐศาสตร์/60 
28601303123นางสาวสุธิดา ห้าวหันรัฐศาสตร์/60 
29601303124นางสาวสุธิดา ชิ้นจอหอรัฐศาสตร์/60 
30601303125นางสาวสุธิยา ขอมราชรัฐศาสตร์/60 
31601303126นางสาวสุภัสสร ต้องถือดีรัฐศาสตร์/60 
32601303127นายอนันต์ วาโยหะรัฐศาสตร์/60 
33601303128นายเอนกพงศ์ มาตรวังแสงรัฐศาสตร์/60 
34601303129นายนันทวัฒน์ ตลับเพชรรัฐศาสตร์/60 
35601303130นางสาวชญานิศ ลาภทวีรัฐศาสตร์/60 
36601303131นายนรินทร์ศักดิ์ นนท์สะเกตุรัฐศาสตร์/60 
37601303132นายทอม ตาปราบรัฐศาสตร์/60 
38601303133นางสาวสุภนิดา ชายดงรัฐศาสตร์/60 
39601303135นางสาวศิริภรณ์ มาลารัฐศาสตร์/60 
40601303136นางสาวสุนิดา หลวงพินิจรัฐศาสตร์/60 
41601303137นางสาวชลธิชา ต่อสกุลรัฐศาสตร์/60 
42601303139นายภูมินทร์ ประเสริฐรัฐศาสตร์/60 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา