มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1157316 Section : 01
ชื่อวิชา : การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรมแลวิสาหกิจ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1591101101นายเกียรติศักดิ์ ผิวเดชเทคโนฯ การจัดการ/59 
2591101105นายอดิศักดิ์ งาคะเชนท์เทคโนฯ การจัดการ/59 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา