มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1157337 Section : 01
ชื่อวิชา : การเขียนรายงานด้านเทคนิค หน่วยกิต 3(3-0-6

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581101104นางสาวนิรชา พิมพ์ชัยภูมิเทคโนฯ การจัดการ/58 (เรียนร่วม) 
2581101105นายปารเมศ ใจซื่อเทคโนฯ การจัดการ/58 (เรียนร่วม) 
3581101106นางสาวพรนภา เลิศขามป้อมเทคโนฯ การจัดการ/58 (เรียนร่วม) 
4581101109นายวัชราวุฒิ ลาแก้วเทคโนฯ การจัดการ/58 (เรียนร่วม) 
5581101110นายศักรินทร์ ป้องนานเทคโนฯ การจัดการ/58 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา