มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1176315 Section : 02
ชื่อวิชา : อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อ วรรณกรรมไทย หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1591506101นางสาวกนกวรรณ อินชื่นไทย(ด)/59 
2591506102นางสาวกนกวรรณ เนียมจันทร์ไทย(ด)/59 
3591506103นางสาวกุลณัฏ สุชัยยะไทย(ด)/59 
4591506104นางสาวขนิษฐา ฤาชาไทย(ด)/59 
5591506105นางสาวจิตติมา กลางสวัสดิ์ไทย(ด)/59 
6591506106นางสาวจิรัฐติกุล จอดนอกไทย(ด)/59 
7591506107นางสาวจิราพร แสนขอมคำไทย(ด)/59 
8591506108นางสาวจุธาทิพย์ ธงภักดิ์ไทย(ด)/59 
9591506109นางสาวจุฬารัตน์ จงรักษ์ไทย(ด)/59 
10591506111นางสาวชุติมา จำปาหอมไทย(ด)/59 
11591506112นายโชคชัย พลธานีไทย(ด)/59 
12591506113นายฐิติพัฒน์ อยู่บุรีไทย(ด)/59 
13591506115นางสาวณัฐริกา โสภาคไทย(ด)/59 
14591506116นางสาวณัฐริกา ฝาชัยภูมิไทย(ด)/59 
15591506117นางสาวดลฤดี วงวาสน์ไทย(ด)/59 
16591506118นางสาวดาราวรรณ พาสุวรรณ์ไทย(ด)/59 
17591506119นายเทพรัตน์ ดิษฐสูงเนินไทย(ด)/59 
18591506120นางสาวธนาพร ธุระกิจไทย(ด)/59 
19591506121นางสาวธัญญลักษณ์ บัวผางไทย(ด)/59 
20591506122นางสาวธัญญารัตน์ กลกลางไทย(ด)/59 
21591506123นางสาวธันย์ชนก หาญเสนาไทย(ด)/59 
22591506124นางสาวนริศรา เลาราชไทย(ด)/59 
23591506125นางสาวนฤมล อินยานวนไทย(ด)/59 
24591506126นางสาวธันย์ชนก ติคำรัมย์ไทย(ด)/59 
25591506201นางสาวนฤมล ชุมโคกกรวดไทย(ด)/59 ก.02 
26591506203นางสาวนัฐวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ไทย(ด)/59 ก.02 
27591506204นางสาวนันทนา คล้ายใจตรงไทย(ด)/59 ก.02 
28591506205นางสาวน้ำฝน พลโยธาไทย(ด)/59 ก.02 
29591506206นายปฏิยุทธ์ ชาคารไทย(ด)/59 ก.02 
30591506207นายปรเมศวร์ จันทร์เทพย์ไทย(ด)/59 ก.02 
31591506208นางสาวปรียาภรณ์ ยงขามป้อมไทย(ด)/59 ก.02 
32591506209นางสาวปวีณา ทบแปไทย(ด)/59 ก.02 
33591506210นางสาวปิยะภรณ์ ธนะรัตน์ไทย(ด)/59 ก.02 
34591506212นายพิทักษ์ ประทุมเขตไทย(ด)/59 ก.02 
35591506213นางสาวพิมภิภัทร์ ขุนทายกไทย(ด)/59 ก.02 
36591506214นางสาวภัทรณัฐ วีระสวัสดิ์ไทย(ด)/59 ก.02 
37591506215นางสาวยุภา ใยอุ่นไทย(ด)/59 ก.02 
38591506216นางสาวยุวดี กองผาไทย(ด)/59 ก.02 
39591506218นางสาวรัชนีกร อรุณศรีไทย(ด)/59 ก.02 
40591506219นางสาวรุจิราภรณ์ กองนอกไทย(ด)/59 ก.02 
41591506221นางสาววรรณนภา ฤทธิ์ไธสงไทย(ด)/59 ก.02 
42591506222นางสาววรรณรัตน์ จิตรสมไทย(ด)/59 ก.02 
43591506223นางสาววรรณิกา แสงจันทร์ไทย(ด)/59 ก.02 
44591506224นายวัชรพล หลาวเหล็กไทย(ด)/59 ก.02 
45591506225นางสาววิจิตรา บุญลาภไทย(ด)/59 ก.02 
46591506301นายวิชัย เทดีไทย(ด)/59 ก.03 
47591506302นางสาววิชุดา เพียรการไทย(ด)/59 ก.03 
48591506303นางสาววิภาภัทร สมน้อยไทย(ด)/59 ก.03 
49591506304นางสาวเวธนิสร บุดดาซุยไทย(ด)/59 ก.03 
50591506305นางสาวศศิวรรณ พบชัยภูมิไทย(ด)/59 ก.03 
51591506306นางสาวศิริญญา สำรีไทย(ด)/59 ก.03 
52591506307นางสาวศิริรัตน์ กางสีไทย(ด)/59 ก.03 
53591506310นางสาวสุจิตรา โคตรโนนกอกไทย(ด)/59 ก.03 
54591506311นางสาวสุดารัตน์ สูนหอมไทย(ด)/59 ก.03 
55591506312นางสาวสุพัฒศริ บุตะเขียวไทย(ด)/59 ก.03 
56591506313นางสาวสุพัตตรา เกาวิจิตรไทย(ด)/59 ก.03 
57591506314นางสาวสุภัสสรา ละครพลไทย(ด)/59 ก.03 
58591506315นางสาวสุมณฑา ทัศบุตรไทย(ด)/59 ก.03 
59591506316นางสาวสุมินท์ตา เกณชัยภูมิไทย(ด)/59 ก.03 
60591506317นางสาวเสาวณีย์ สู้ศึกไทย(ด)/59 ก.03 
61591506318นางสาวเสาวลักษณ์ เหมือนเหลาไทย(ด)/59 ก.03 
62591506319นางสาวอภิญญา อนัคทัศน์ไทย(ด)/59 ก.03 
63591506320นางสาวอภิญญา ศรีศักดิ์นอกไทย(ด)/59 ก.03 
64591506321นางสาวอรทัย จันทถุวันไทย(ด)/59 ก.03 
65591506322นายอัฐพล พงษ์สระพังไทย(ด)/59 ก.03 
66591506323นางสาวอัณนิการ์ จรูญสนไทย(ด)/59 ก.03 
67591506324นายอัยยรัช ศิริกำเนิดไทย(ด)/59 ก.03 
68591506326นางสาวอิศราวรรณ ป้อมไธสงไทย(ด)/59 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา