มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1176322 Section : 01
ชื่อวิชา : วรรณกรรมการแสดง หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581506103นายจตุพร กลยนีไทย(ด)/58 
2581506109นางสาวทัศรัณญา ทุมนัสไทย(ด)/58 
3581506113นางสาวนิภาพรรณ แสนเดชไทย(ด)/58 
4581506114นายปกรณ์ หลาบนอกไทย(ด)/58 
5581506127นายอำนาจ ขยันการไทย(ด)/58 
6581506202นางสาวจินดารัตน์ เสนนอกไทย(ด)/58 ก.02 
7581506206นางสาวณัฐณิชา ศรีระกิ่งไทย(ด)/58 ก.02 
8581506214นางสาวพรสุพัตรา ผาปานไทย(ด)/58 ก.02 
9581506215นายภัทรชนน บุญไธสงไทย(ด)/58 ก.02 
10581506306นางสาวชุตินันท์ เปรมโยธินไทย(ด)/58 ก.03 
11581506315นายพันธ์เทวนพ นาสมใจไทย(ด)/58 ก.03 
12581506319นายศักดิ์สิทธิ์ ชัยทิพย์ไทย(ด)/58 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา