มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1176325 Section : 01
ชื่อวิชา : วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581506102นางสาวกุลสตรี พันธ์สูงเนินไทย(ด)/58 
2581506104นางสาวจีรวัฒน์ ถนัดเลื่อยไทย(ด)/58 
3581506105นางสาวเจตฎาพร พุดทราไทย(ด)/58 
4581506107นางสาวณัฐกาญจน์ เขียวปานไทย(ด)/58 
5581506108นางสาวณัฐริกา ภู่ประกิจไทย(ด)/58 
6581506110นางสาวธิดารัตน์ ลาภเกิดไทย(ด)/58 
7581506117นางสาวเมธาวี โลหิตไทยไทย(ด)/58 
8581506118นางสาวลดามาศ จันทร์นิยมไทย(ด)/58 
9581506119นางสาววิภาภรณ์ อ่างบุญมีไทย(ด)/58 
10581506121นางสาวศิริลักษณ์ แก้วดอนรีไทย(ด)/58 
11581506123นายหรรษดล นุสนธ์ไทย(ด)/58 
12581506125นางสาวอรยา ยศรุ่งเรื่องไทย(ด)/58 
13581506201นางสาวขจิตมณี ลาภเจริญไทย(ด)/58 ก.02 
14581506203นางสาวจุฑารัตน์ ศรีสว่างไทย(ด)/58 ก.02 
15581506204นางสาวเจนจิรา กาชัยไทย(ด)/58 ก.02 
16581506207นางสาวณัฐวดี บำรุงกลางไทย(ด)/58 ก.02 
17581506208นางสาวทุติมา เปรี้ยวกระโทกไทย(ด)/58 ก.02 
18581506213นางสาวปาลิตา มาราชไทย(ด)/58 ก.02 
19581506217นางสาววรกมล กันฟันไทย(ด)/58 ก.02 
20581506218นางสาววิลานี แก้วยางนอกไทย(ด)/58 ก.02 
21581506219นางสาวศิริขวัญ พึ่งกุศลไทย(ด)/58 ก.02 
22581506220นางสาวสาลี่ พรีพรมไทย(ด)/58 ก.02 
23581506223นางสาวอมรรัตน์ แทนไทยไทย(ด)/58 ก.02 
24581506225นางสาวอัญชลี สาเสนาไทย(ด)/58 ก.02 
25581506301นางสาวการะเกด อุ่นอุราไทย(ด)/58 ก.03 
26581506307นางสาวณัฐธิดา มูลศรีแก้วไทย(ด)/58 ก.03 
27581506309นางสาวธิดารัตน์ ป้องขันธ์ไทย(ด)/58 ก.03 
28581506311นายนัฐวุฒิ ชมกุลไทย(ด)/58 ก.03 
29581506313นางสาวเบญจมาศ รุดโถไทย(ด)/58 ก.03 
30581506318นางสาววิชุดา ลารัตน์ไทย(ด)/58 ก.03 
31581506320นางสาวศิริพร ลานสันเทียะไทย(ด)/58 ก.03 
32581506321นางสาวสิริยากร สมบัติหลายไทย(ด)/58 ก.03 
33581506322นางสาวเสาวลักษณ์ แสงรักษาไทย(ด)/58 ก.03 
34581506323นางสาวอภิญญา ภักดิ์สงศรีไทย(ด)/58 ก.03 
35581506324นางสาวอรณี เงาปัชชาไทย(ด)/58 ก.03 
36581506326นายอัษฎาวุธ โสรสไทย(ด)/58 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา