มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1176430 Section : 01
ชื่อวิชา : วรรณกรรมสังคมและการเมือง หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581506112นางสาวนิตยา เกื้อหนุนไทย(ด)/58 
2581506122นางสาวสุกัญญา หนันเผือกไทย(ด)/58 
3581506124นายอภิสิทธิ์ บุตรโคตรไทย(ด)/58 
4581506126นางสาวอัจฉราพร คำภิเนตรไทย(ด)/58 
5581506205นางสาวชนิษฐา พรมมาวันนาไทย(ด)/58 ก.02 
6581506210นางสาวนรินทร อินธิศรไทย(ด)/58 ก.02 
7581506211นางสาวนิตยา ทูลไธสงไทย(ด)/58 ก.02 
8581506222นายอนิวัฒน์ เมมาสีไทย(ด)/58 ก.02 
9581506226นางสาวเอมอัชนา มุทาวันไทย(ด)/58 ก.02 
10581506302นางสาวขนิษฐา จิตแสงไทย(ด)/58 ก.03 
11581506303นางสาวจิราพร เทศน้อยไทย(ด)/58 ก.03 
12581506304นางสาวจุฬารักษ์ พรมสมบัติไทย(ด)/58 ก.03 
13581506305นางสาวแจ่มจันทร์ ศรีโยธีไทย(ด)/58 ก.03 
14581506308นายดิษฐกาล พลภักดีไทย(ด)/58 ก.03 
15581506312นางสาวนิตยา รูปคมไทย(ด)/58 ก.03 
16581506316นางสาวมณีวรรณ ประทายนอกไทย(ด)/58 ก.03 
17581506325นางสาวอัจฉรา โหน่งวันไทย(ด)/58 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา