มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1186319 Section : 01
ชื่อวิชา : การสัมมนาทางพลศึกษา หน่วยกิต 2(1-2-3)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581504101นายกฤษฎา แลดไธสงพลศึกษา/58 
2581504102นายกฤษณะ นิมมาพลศึกษา/58 
3581504104นางสาวจริยาภรณ์ พลสิทธิ์พลศึกษา/58 
4581504105นายจักรกฤษณ์ วงศ์ศรีแก้วพลศึกษา/58 
5581504106นางสาวจินดารัตน์ ปะตาทะยังพลศึกษา/58 
6581504108นายชลัมพล พลไร่พลศึกษา/58 
7581504109นายชาญวิทย์ ทองแสงพลศึกษา/58 
8581504110นางสาวณัฐสุดา ใหม่คามิพลศึกษา/58 
9581504112นายธีรเจต เสี้ยมแหลมพลศึกษา/58 
10581504113นายปฏิภาณ วัดทุ่งใหญ่พลศึกษา/58 
11581504114นายพงษ์ศักดิ์ รักดีพลศึกษา/58 
12581504115นายพัฒนาวา พลยางนอกพลศึกษา/58 
13581504117นายราชัน หาวิชาพลศึกษา/58 
14581504118นายวันชัย ขอนบกลางพลศึกษา/58 
15581504120นายวิทยา พุทธวงศ์พลศึกษา/58 
16581504122นายศราวุฒิ อ่านดอนพลศึกษา/58 
17581504123นายสราวุฒิ รองชัยภูมิพลศึกษา/58 
18581504125นายสิรภพ แถมโพธิ์พลศึกษา/58 
19581504126นางสาวสุจิตรา ยศรุ่งเรืองพลศึกษา/58 
20581504129นายอภิสิทธิ์ หงษ์ทองพลศึกษา/58 
21581504201นายกฤษฎา ฮวดเจริญพลศึกษา/58 ก.02 
22581504202นายกิตติพันธ์ อ่อนธานีพลศึกษา/58 ก.02 
23581504204นายจักรกฤษณ์ เพิ่มยินดีพลศึกษา/58 ก.02 
24581504206นางสาวจีรนันท์ พันธ์ยางพลศึกษา/58 ก.02 
25581504207นายฉัตรชัย สัมลีพลศึกษา/58 ก.02 
26581504208นายชลิต กระจงกลางพลศึกษา/58 ก.02 
27581504209นายชูศักดิ์ สัจจะสังข์พลศึกษา/58 ก.02 
28581504210นายดนุนัย พุทธิวงศ์พลศึกษา/58 ก.02 
29581504211นายธนพงษ์ ครอบบัวบานพลศึกษา/58 ก.02 
30581504212นายธีรไนย รินลาพลศึกษา/58 ก.02 
31581504213นางสาวผกามาศ สัจจธงพลศึกษา/58 ก.02 
32581504214นางสาวพรพิมล พลเสนพลศึกษา/58 ก.02 
33581504215นายภูชิต ใหม่โพธิ์กลางพลศึกษา/58 ก.02 
34581504217นายวัชระ อือนอกพลศึกษา/58 ก.02 
35581504218นางสาววิชชุดา คำโสพลศึกษา/58 ก.02 
36581504219นายวิทยา ธรรมประโชติพลศึกษา/58 ก.02 
37581504220นายวิรัตน์ กำเนิดกาลึมพลศึกษา/58 ก.02 
38581504221นายวุฒิพงษ์ ฦาชาพลศึกษา/58 ก.02 
39581504223นายสหรัฐ คำนกขุ้มพลศึกษา/58 ก.02 
40581504224นายสาริน ดวงตาพลศึกษา/58 ก.02 
41581504225นายสิรินทร์ หาญจ่าพลศึกษา/58 ก.02 
42581504226นางสาวสุชานาถ เมืองซองพลศึกษา/58 ก.02 
43581504228นายอภิสิทธิ์ บุระสิทธิ์พลศึกษา/58 ก.02 
44581504229นายอัษฎา ฉลองชัยพลศึกษา/58 ก.02 
45581504230นายอุดมวัฒน์ ปัตเตย์พลศึกษา/58 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา