มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1250021 Section : 02
ชื่อวิชา : พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611405103นางสาวจุฑาทิพย์ สกุลนีธุรกิจค้าปลีก/61 
2611405106นางสาวธิดารัตน์ ดลประสิทธิ์ธุรกิจค้าปลีก/61 
3611405107นายนนทวัฒน์ แก้วสลับธุรกิจค้าปลีก/61 
4611405109นายพงษ์ศิริ น้อยเสนาธุรกิจค้าปลีก/61 
5611405111นายรัตพล พิมบุญธุรกิจค้าปลีก/61 
6611405113นางสาววรนุช เวชสัสต์ธุรกิจค้าปลีก/61 
7611405114นายศิริพงศ์ กอสันเทียะธุรกิจค้าปลีก/61 
8611405118นายอนุพงษ์ ชัยราชธุรกิจค้าปลีก/61 
9611405101นายกุลโรจน์ รณไพรีธุรกิจค้าปลีก/61 ก.02 
10611405104นางสาวดารารัตน์ ไพบูลย์ธุรกิจค้าปลีก/61 ก.02 
11611405105นางสาวธนัชชา ลีรังกาธุรกิจค้าปลีก/61 ก.02 
12611405108นางสาวปิยพร พลอยศิลาธุรกิจค้าปลีก/61 ก.02 
13611405112นางสาววชิริณทรา ลีวงศักดิ์ธุรกิจค้าปลีก/61 ก.02 
14611405115นางสาวสุธิดา ไตรทิพย์ธุรกิจค้าปลีก/61 ก.02 
15611405117นายอดิลักษณ์ พงษ์จันทร์ธุรกิจค้าปลีก/61 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา