มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1250032 Section : 01
ชื่อวิชา : วิถีโลก หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581102101นายกิตติมศักดิ์ วังศรีวท.คอมพิวเตอร์/58 
2581102102นายจักราช ปัถพีวท.คอมพิวเตอร์/58 
3581102103นางสาวณธิพร หงษาบาลวท.คอมพิวเตอร์/58 
4581102104นายณัฐธัญ แสนเมืองวท.คอมพิวเตอร์/58 
5581102107นายดุจสินธุ ขุณิกากรณ์วท.คอมพิวเตอร์/58 
6581102108นายธนพงษ์ แก้วศิลาวท.คอมพิวเตอร์/58 
7581102110นายธีระพงษ์ กองเกิดวท.คอมพิวเตอร์/58 
8581102112นายปฏิภาณ ทองศรีวท.คอมพิวเตอร์/58 
9581102120นายวันเฉลิม นะโนนชัยวท.คอมพิวเตอร์/58 
10581102122นางสาวสรัลพร ลูกชัยภูมิวท.คอมพิวเตอร์/58 
11581102123นางสาวอรวรรณ เพ็ชรเขียววท.คอมพิวเตอร์/58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา