มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1250032 Section : 06
ชื่อวิชา : วิถีโลก หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611403101นางสาวกัลยา ดอชนะบริหาร(คอม)/61 
2611403102นายชนกานต์ จันทร์สุทธิบริหาร(คอม)/61 
3611403103นายชัยณรงค์ ฉิมนอกบริหาร(คอม)/61 
4611403104นายชาญวิทย์ ประทุมรุ่งบริหาร(คอม)/61 
5611403105นางสาวมนัสชนันท์ บัวนาคบริหาร(คอม)/61 
6611403106นางสาวปรีดารัตน์ เปรมเดชบริหาร(คอม)/61 
7611403107นางสาวปัณณพร วรรณพงษ์บริหาร(คอม)/61 
8611403109นายรติพงษ์ สีลาวิทย์บริหาร(คอม)/61 
9611403110นางสาวศศิธร โพธิ์ศรีบริหาร(คอม)/61 
10611403111นายสหัสวรรษ สุภาพบริหาร(คอม)/61 
11611403112นายอภิชาติ โพธิ์วัตบริหาร(คอม)/61 
12611403113นางสาวหทัยรัตน์ เกษนอกบริหาร(คอม)/61 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา