มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1250034 Section : 01
ชื่อวิชา : สังคมและวัฒนธรรมไทย หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1564703337นายศรราม ตะโกสีรัฐประศาสนศาสตร์/56 ก.04 (เรียนร่วม) 
2581301101นางสาวกรรณธิมา โนนกุดทิงรัฐประศาสนศาสตร์/58 
3581301103นายคมสัน แก้วสุริวงษ์รัฐประศาสนศาสตร์/58 
4581301105นายจิรวัฒน์ หนูตันรัฐประศาสนศาสตร์/58 
5581301112นางสาวธิดารัตน์ พงษ์สระพังรัฐประศาสนศาสตร์/58 
6581301113นายธีรศักดิ์ แก้วทิมรัฐประศาสนศาสตร์/58 
7581301114นางสาวนภารัตน์ สองกำปังรัฐประศาสนศาสตร์/58 
8581301116นางสาวบุษบา เกาะแก้งรัฐประศาสนศาสตร์/58 
9581301117นางสาวเบญจมาศ ทองแสงรัฐประศาสนศาสตร์/58 
10581301122นายพุฒิพงศ์ ด้นประดิษฐ์รัฐประศาสนศาสตร์/58 
11581301123นายภัทรพงษ์ นราพงษ์รัฐประศาสนศาสตร์/58 
12581301124นางสาวยลดา มาตย์นอกรัฐประศาสนศาสตร์/58 
13581301126นางสาวรุ่งนภา สว่างรัฐประศาสนศาสตร์/58 
14581301131นายศุภวัฒน์ ชนะชัยรัฐประศาสนศาสตร์/58 
15581301132นายสิทธิพร บุญเรืองรัฐประศาสนศาสตร์/58 
16581301133นางสาวสุจินันท์ แทนสุนิลรัฐประศาสนศาสตร์/58 
17581301136นางสาวสุภาวดี ราศรีรัฐประศาสนศาสตร์/58 
18581301137นางสาวสุวนันท์ วรรณการรัฐประศาสนศาสตร์/58 
19581301141นางสาวอรอุมา หิรัญเขว้ารัฐประศาสนศาสตร์/58 
20581301144นายเบญจรงค์ อาจนาวังรัฐประศาสนศาสตร์/58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา