มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1251033 Section : 01
ชื่อวิชา : มนุษย์กับสังคม หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611702101MR.HIN EANGYOUวิศวะ(เครื่องกล)/61 
2611702102นางสาวเกตศิรินทร์ ภูมิมีวิศวะ(เครื่องกล)/61 
3611702103นายเกียรติศักดิ์ คุณธรรมวิศวะ(เครื่องกล)/61 
4611702104นายจตุรวิทย์ พรมศาสตร์วิศวะ(เครื่องกล)/61 
5611702105นายจักรินทร์ เลิศขุนทดวิศวะ(เครื่องกล)/61 
6611702107นางสาวฑาริณี นิยมพรวิศวะ(เครื่องกล)/61 
7611702108นางสาวดอกฝิ่น ทุ่มกระโทกวิศวะ(เครื่องกล)/61 
8611702109นายทศพล จันทร์ดวงวิศวะ(เครื่องกล)/61 
9611702110นายธรรมชาติ ยาโนวิศวะ(เครื่องกล)/61 
10611702111นายธรรมนูญ พรมบุตรวิศวะ(เครื่องกล)/61 
11611702112นายธีรภัทร์ บัวใหญ่วิศวะ(เครื่องกล)/61 
12611702113นายธีระนัย ก้อนจินดาวิศวะ(เครื่องกล)/61 
13611702114นายนันทวัช เลิศขุนทดวิศวะ(เครื่องกล)/61 
14611702115นายพงศธร พันจันทึกวิศวะ(เครื่องกล)/61 
15611702116นายพงศธร ลุนบงวิศวะ(เครื่องกล)/61 
16611702117นางสาวพวงเพชร อรัญสุดวิศวะ(เครื่องกล)/61 
17611702118นางสาวรามาวดี จุลชีพวิศวะ(เครื่องกล)/61 
18611702121นายสุทธิชัย สุทธิเชื้อวิศวะ(เครื่องกล)/61 
19611702122นายสุทธิพงษ์ มีเนตรวิศวะ(เครื่องกล)/61 
20611702123นางสาวสุภาภรณ์ พานนนท์วิศวะ(เครื่องกล)/61 
21611702124นายอภิศักดิ์ ชัยชนะวิศวะ(เครื่องกล)/61 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา