มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1253033 Section : 01
ชื่อวิชา : มนุษย์กับสังคม หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1591101105นายอดิศักดิ์ งาคะเชนท์เทคโนฯ การจัดการ/59 (เรียนร่วม) 
2601101101นายคัมภีรศักดิ์ ทองนอกเทคโนฯ การจัดการ/60 
3601101102นางสาวเจษฏาภรณ์ สำราญเทคโนฯ การจัดการ/60 
4601101103นายณัฐพงศ์ พิงสูงเนินเทคโนฯ การจัดการ/60 
5601101104นายวัชรินทร์ พิมพ์ดีเทคโนฯ การจัดการ/60 
6601101106นางสาวหัทยา ฝ้ายทองเทคโนฯ การจัดการ/60 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา