มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1253034 Section : 02
ชื่อวิชา : สังคมและวัฒนธรรมไทย หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581102126นางสาวคชาภรณ์ ศรีสวัสดิ์วท.คอมพิวเตอร์/58 (เรียนร่วม) 
2601102101นางสาวกุลธิญา อินทนิลวท.คอมพิวเตอร์/60 
3601102102นายเจษฎากร ฐานวิเศษวท.คอมพิวเตอร์/60 
4601102103นายณัฐพล กลันทปุระวท.คอมพิวเตอร์/60 
5601102104นายธวัชชัย หมู่ศิริวท.คอมพิวเตอร์/60 
6601102106นายภูบดินทร์ ตุ่นทองวท.คอมพิวเตอร์/60 
7601102107นายรัฐธรรมนูญ ทองเพชรวท.คอมพิวเตอร์/60 
8601102108นางสาววริศรา สะอาดถิ่นวท.คอมพิวเตอร์/60 
9601102109นางสาววัชราภรณ์ ไชยกุลวัฒนาวท.คอมพิวเตอร์/60 
10601102111นางสาวอรอนงค์ พุ่มพวงวท.คอมพิวเตอร์/60 
11601102112นายกิตติศักดิ์ ทนโคกสูงวท.คอมพิวเตอร์/60 
12601102114นายปิยังกูร กาญจนสุปัญญาวท.คอมพิวเตอร์/60 
13601102116นายสมรรถชัย จิตตะรักษ์วท.คอมพิวเตอร์/60 
14601102117นายอนุวัฒน์ สมอาจวท.คอมพิวเตอร์/60 
15601102118นางสาวกนกกรณ์ คณาธรรมวท.คอมพิวเตอร์/60 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา