มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1400041 Section : 03
ชื่อวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571504131นายชัยวัฒน์ สรรเสริญพลศึกษา/57 (เรียนร่วม) 
2611105101MISS.MOM PANHAสาธารณสุข/61 
3611105102นางสาวกัญญารัตน์ สุขขุนทดสาธารณสุข/61 
4611105103นางสาวเขมจิรา อินทร์ชูสาธารณสุข/61 
5611105104นางสาวจริยา พุดผึ้งสาธารณสุข/61 
6611105105นางสาวจิตรกัญญา ชัยโคตรสาธารณสุข/61 
7611105106นางสาวจุฑาทิพย์ ภูธรรมสาธารณสุข/61 
8611105107นายชาตโยดม มะม่วงชุมสาธารณสุข/61 
9611105108นางสาวฐิติมา นาดีสาธารณสุข/61 
10611105109นางสาวฐิติยา แก้วมูลมุขสาธารณสุข/61 
11611105110นางสาวณัฐสุดา รู้มั่นสาธารณสุข/61 
12611105111นางสาวนิตสรา พาภูเขียวสาธารณสุข/61 
13611105112นางสาวเนตรชนก ล้อมขุนทดสาธารณสุข/61 
14611105113นางสาวปนัดดา ภูหัตการสาธารณสุข/61 
15611105114นางสาวประกายการณ์ นาคทนสาธารณสุข/61 
16611105115นางสาวพีรดา ชัยฤทธสาธารณสุข/61 
17611105116นางสาวภัคธีมา กำลาสาธารณสุข/61 
18611105117นายวชรพล เจริญมีสาธารณสุข/61 
19611105118นางสาววรัญญา ชัยจันดีสาธารณสุข/61 
20611105119นางสาววิภาดา ขวางนกขุ้มสาธารณสุข/61 
21611105120นางสาวศิริลักษณ์ อำชัยภูมิสาธารณสุข/61 
22611105121นางสาวสมฤทัย เกตุดีสาธารณสุข/61 
23611105122นางสาวสุชาวดี สมอดงสาธารณสุข/61 
24611105123นางสาวสุภาภรณ์ นารินทร์สาธารณสุข/61 
25611105124นางสาวอรดี อิ่มทรัพย์สาธารณสุข/61 
26611105125นางสาวอังควิภา นานใสสาธารณสุข/61 
27611105126นางสาวฐิตารีย์ ศรีษะเกษสาธารณสุข/61 
28611105127นางสาวกุลธิดา สุทธิแพทย์สาธารณสุข/61 
29611504101MR.PRAK PRAHASVISALพลศึกษา/61 
30611504102นายกรกฎ พงธิราชพลศึกษา/61 
31611504103นายก้องภพ วงษ์วิจิตรพลศึกษา/61 
32611504104นายเกรียงไกร พรมศาสตร์พลศึกษา/61 
33611504105นายจตุรพิธพร ไกยสวนพลศึกษา/61 
34611504106นางสาวจันจิรา สมทรัพย์พลศึกษา/61 
35611504107นายเชาวรัตน์ วิวิจชัยพลศึกษา/61 
36611504108นายณัฐพงศ์ ราชชมภูพลศึกษา/61 
37611504109นายณัฏฐกิตติ์ แสงดาวพลศึกษา/61 
38611504110นายธนาวัตร หลงมาดีพลศึกษา/61 
39611504111นายธีรพัฒน์ ง่อนไธสงพลศึกษา/61 
40611504112นายนครินทร์ จันโสภาพลศึกษา/61 
41611504113นายนันทวัฒน์ โยนกระโทกพลศึกษา/61 
42611504114นายนันทวัฒน์ ผึ่งผายพลศึกษา/61 
43611504115นางสาวปิยะธิดา โสดาพลศึกษา/61 
44611504116นายพิภพ โคกม่วงพลศึกษา/61 
45611504117นายภัทรพงษ์ มะณีทัพพลศึกษา/61 
46611504118นายเมธี ยิ้มนอกพลศึกษา/61 
47611504119นายรัฐธรรมนูญ โชคมงคลพลศึกษา/61 
48611504120นางสาววรรณนิภา คลองโนนสูงพลศึกษา/61 
49611504121นายวิศรุต บัวระบัตรพลศึกษา/61 
50611504122นายศตาทิตย์ ทองนำพลศึกษา/61 
51611504123นางสาวศุภรัตน์ กระพือพงษ์พลศึกษา/61 
52611504124นายสราวุฒิ รานอกพลศึกษา/61 
53611504125นายสราวุธ จิตรโคตรพลศึกษา/61 
54611504126นายสหัสวรรษ ปะติเกพลศึกษา/61 
55611504127นายสิปปกร จีนกลางพลศึกษา/61 
56611504128นายสุรชุมพล โวหารพลศึกษา/61 
57611504129นายอดิศร สาดีพลศึกษา/61 
58611504130นางสาวเอกนรี โตงามพลศึกษา/61 
59611504201นายกิตติพล นาอุดมพลศึกษา/61 ก.02 
60611504202นางสาวแก้วกนก ศรีบุญโรจน์พลศึกษา/61 ก.02 
61611504203นายจอน นาบริบูรณ์พลศึกษา/61 ก.02 
62611504204นายจิรายุส เพื่อนร่วมจิตรพลศึกษา/61 ก.02 
63611504205นายณัฐชนน เจนดงพลศึกษา/61 ก.02 
64611504206นายธนกร ไชยนิคมพลศึกษา/61 ก.02 
65611504207นายธนพล ลุนสำโรงพลศึกษา/61 ก.02 
66611504208นายธเนศ สาระผลพลศึกษา/61 ก.02 
67611504209นายธีรวัฒน์ ควรพิมายพลศึกษา/61 ก.02 
68611504210นายนฤสรณ์ ชื่นสันเทียะพลศึกษา/61 ก.02 
69611504211นายนันทวัฒน์ มหาฤทธิ์พลศึกษา/61 ก.02 
70611504212นายอภิรเดช ปัสติพลศึกษา/61 ก.02 
71611504213นายพงศ์ภัค ไชยทะเศรษฐพลศึกษา/61 ก.02 
72611504214นายภัทรกรณ์ สอนศิลปพงษ์พลศึกษา/61 ก.02 
73611504215นายเมธาสิทธิ์ วโรภาสธนไพศาลพลศึกษา/61 ก.02 
74611504216นายยศพัทธ์ เตชะตานนท์พลศึกษา/61 ก.02 
75611504217นายวชิรวิทย์ ชาลีพลศึกษา/61 ก.02 
76611504218นายวายุ กลัดกันแสงพลศึกษา/61 ก.02 
77611504219นายศตวรรษ ยิ้มสบายพลศึกษา/61 ก.02 
78611504220นายศุภกิตติ์ สิงห์วราภรณ์พลศึกษา/61 ก.02 
79611504221นายสรวิศ เที่ยงนิลพลศึกษา/61 ก.02 
80611504222นายสราวุธ หลินพลศึกษา/61 ก.02 
81611504223นายสหรัฐ สากะมุตพลศึกษา/61 ก.02 
82611504224นายสหัสวรรษ อูปแก้วพลศึกษา/61 ก.02 
83611504225นางสาวสุกัลญา ทาโนนรัมย์พลศึกษา/61 ก.02 
84611504226นายสุวรรณ ถนอมโภชน์พลศึกษา/61 ก.02 
85611504227นายหัสวรรษ กลั้งกลางพลศึกษา/61 ก.02 
86611504228นายอานันท์ ลาภเจริญพลศึกษา/61 ก.02 
87611504229นายวิมลทกาล ชำนาญพลศึกษา/61 ก.02 
88611504231นายอภิวิชญ์ ภานุมาตย์พลศึกษา/61 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา