มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1400041 Section : 04
ชื่อวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611505101นางสาวกนกพิชญ์ สุภพรอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
2611505102นายกาญจนมงคล วิพรรณะอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
3611505103นางสาวจรรยา เลียงวัฒนชัยอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
4611505104นางสาวจีรวรรณ ยับพราชอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
5611505105นางสาวชนัญญา เพ็งลุนอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
6611505106นางสาวชลดา คำภูแก้วอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
7611505107นางสาวชลปรียาพร หาญรบอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
8611505108นางสาวณัฐธิดา บุญวงศ์อังกฤษ (เดี่ยว)/61 
9611505109นางสาวทิพย์เกษร นนท์กลางอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
10611505110นายธีรภัทร์ ทองดีอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
11611505111นางสาวนภัสนันท์ อินชิดอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
12611505112นางสาวนัฐฑิฌา เชยสูงเนินอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
13611505113นางสาวปฏิญญา ศรีนอเนตรอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
14611505114นางสาวปริญญ์ ผิวตะขบอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
15611505115นางสาวพรนิภา สวนดีอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
16611505116นางสาวพัชรี นรสารอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
17611505117นางสาวพิมพ์นิภา เบียดกลางอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
18611505118นางสาวภัชราภรณ์ ศรีวงค์ษาอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
19611505119นายภูธเนศ บุญโยธาอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
20611505120นางสาวรัตนาพร ภูมิพลับอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
21611505121นางสาวราตรี แสงเงินอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
22611505122นางสาวเรณุกา จำปาทองอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
23611505123นางสาววิภาวรรณ ติระวัฒนศักดิ์อังกฤษ (เดี่ยว)/61 
24611505124นางสาวศศิกร มีประโคนอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
25611505125นายศิริไชยา ป้อมไชยาอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
26611505126นายเศรษฐพงศ์ วินานนท์อังกฤษ (เดี่ยว)/61 
27611505127นางสาวสุทธิตรา ชนะกิจอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
28611505128นายอนาวิล ดีไพรอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
29611505129นางสาวอาทิตยา ตอชัยภูมิอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
30611505130นายเอกปรัชญา แพงงามอังกฤษ (เดี่ยว)/61 
31611505201นางสาวกมลชนก กล้าขยันอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
32611505202นายกิตติโชติ เย็นศิริอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
33611505203นางสาวจิระประภา ประสานพันธุ์อังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
34611505204นางสาวเจนจิรา เพียงกระโทกอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
35611505205นางสาวชรินรัตน์ ชินรัตน์อังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
36611505206นางสาวชิดชนก หินส้มอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
37611505207นายดุสิต คุณล้านอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
38611505208นางสาวธนัญกรณ์ บุญแจ้งอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
39611505209นายธีรภัทร ขันแข็งอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
40611505210นางสาวนภาลัย โคตรธรรมอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
41611505211นางสาวนันทชา นันทะเสนาอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
42611505212นางสาวปภัสสร โคตรชุมอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
43611505213นางสาวเปรมกมล กระฉอดนอกอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
44611505214นางสาวพลอยมณี คำหงษาอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
45611505215นางสาวพิมพ์กานต์ ยศพิทักษ์อังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
46611505216นายพีรพล นอบไทยอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
47611505217นายภานุวัฒน์ ตามครบุรีอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
48611505218นางสาวรัตติยากร เจนจบอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
49611505219นางสาวรัตนาภรณ์ คลองโนนสูงอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
50611505220นางสาวรุจิรา ชุ่มนาเสียวอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
51611505221นางสาววาสนา งบไธสงอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
52611505222นางสาวศรัญญา รักสินอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
53611505224นายศุภกร ปานขุนทดอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
54611505225นายสุกฤษฎิ์ ก่ายโนนสูงอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
55611505226นางสาวอชิรญา ทัดวรพงศ์อังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
56611505227นายอัฑฒชัย ชมขุนทดอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
57611505228นางสาวอารีรัตน์ มาระศรีอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
58611505229นางสาวประภาพร บัวสิมอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
59611505230นางสาวปาริฉัตร ฦากำลังอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
60611505231นางสาวกัญญารัตน์ อิโนอังกฤษ (เดี่ยว)/61 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา