มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1400041 Section : 06
ชื่อวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1601104101นายชมพล โนนตาลศิลปะ/60 
2601104102นายชาญวิทย์ วิเศษภักดีศิลปะ/60 
3601104104นายณรงค์ฤทธิ์ เย็นหลักร้อยศิลปะ/60 
4601104108นางสาวปณิตา พลดงนอกศิลปะ/60 
5601104109นายพงศกร งอนสันเทียะศิลปะ/60 
6601104110นายพีรพล หารธงไชยศิลปะ/60 
7601104111นายพุฒิพงษ์ พ่วงกลับศิลปะ/60 
8601104112นางสาวลาวัลย์ ร่างเจริญศิลปะ/60 
9601104113นางสาววรรณวลัย มั่นเขตรวิทย์ศิลปะ/60 
10601104114นางสาววิภาภรณ์ จีนกลางศิลปะ/60 
11601104115นายสินธร แก้วกาเหรียญศิลปะ/60 
12601104116นางสาวสุปราณี แสงเดือนศิลปะ/60 
13601104117นางสาวสุรภา พลรักษาศิลปะ/60 
14601104119นางสาวอารียา สุขเมฆศิลปะ/60 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา