มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1028503 Section : 02
ชื่อวิชา : การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หน่วยกิต 6(360)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571505103นางสาวจารุวรรณ จันทาศรีอังกฤษ (อ-ท)/57 
2571505105นางสาวณัฐทริกา สุวรรณกลางอังกฤษ (อ-ท)/57 
3571505108นายนัทธพงศ์ จุไรอังกฤษ (อ-ท)/57 
4571505109นางสาวนันทนา หอมชาลีอังกฤษ (อ-ท)/57 
5571505110นางสาวบงกชกร เผือกนอกอังกฤษ (อ-ท)/57 
6571505113นางสาวพรสุดา สอดสว่างอังกฤษ (อ-ท)/57 
7571505114นางสาวภัทรกร เชาวนิรนาทอังกฤษ (อ-ท)/57 
8571505118นางสาวรัตมณี แก้งคำอังกฤษ (อ-ท)/57 
9571505119นายวายุ เรียงใสนาอังกฤษ (อ-ท)/57 
10571505120นางสาวศรสวรรค์ ม่วงศิริอังกฤษ (อ-ท)/57 
11571505121นางสาวศิรินธร พานพลอังกฤษ (อ-ท)/57 
12571505122นางสาวสุทิศา มุสิกสารอังกฤษ (อ-ท)/57 
13571505123นายอนุชา พงษ์สุพรรณ์อังกฤษ (อ-ท)/57 
14571505201นางสาวกัญญารัตน์ บูรณะถาวรอังกฤษ (อ-ท)/57 ก.02 
15571505202นายจตุพล แพ่งผลอังกฤษ (อ-ท)/57 ก.02 
16571505203นางสาวจิรัชญา ก่อศิลป์อังกฤษ (อ-ท)/57 ก.02 
17571505204นายไชยพงศ์ ปานมีศรีอังกฤษ (อ-ท)/57 ก.02 
18571505209นางสาวนาถลัดดา เพียชำนิอังกฤษ (อ-ท)/57 ก.02 
19571505210นางสาวเบญจมาภรณ์ พลเสนอังกฤษ (อ-ท)/57 ก.02 
20571505211นางสาวปาริชาติ รักษาภักดีอังกฤษ (อ-ท)/57 ก.02 
21571505212นางสาวปิยนุช จันหานามอังกฤษ (อ-ท)/57 ก.02 
22571505213นางสาวพิรดา ฉวีกลางอังกฤษ (อ-ท)/57 ก.02 
23571505214นางสาวมะลิวัลย์ สมตาอังกฤษ (อ-ท)/57 ก.02 
24571505216นางสาวโยธกานต์ นิลสมัครอังกฤษ (อ-ท)/57 ก.02 
25571505217นางสาวรัชฎาภรณ์ อิงบารมีอังกฤษ (อ-ท)/57 ก.02 
26571505218นางสาววนิดา ตันชัยฤทธิกุลอังกฤษ (อ-ท)/57 ก.02 
27571505219นายวิทวัส พันธ์งามอังกฤษ (อ-ท)/57 ก.02 
28571505220นางสาวศศิประภา เพ็งลุนอังกฤษ (อ-ท)/57 ก.02 
29571505221นางสาวสิริลักษณ์ นราพลอังกฤษ (อ-ท)/57 ก.02 
30571505223นางสาวอภิญญา ทองใบอังกฤษ (อ-ท)/57 ก.02 
31571505224นางสาวอารยา นาดีอังกฤษ (อ-ท)/57 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา