มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1162314 Section : 01
ชื่อวิชา : การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1591104101นายกฤษณะ วัดพิมายศิลปะ/59 
2591104106นายพิษณุ ใจบุญศิลปะ/59 
3591104108นายวศิน แสนสุขศิลปะ/59 
4591104109นายสหรัฐ กู้ภูเขียวศิลปะ/59 
5591104110นายสุนทร จันทร์บัวศิลปะ/59 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา