มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 10111012 Section : 01
ชื่อวิชา : ฟิสิกส์พื้นฐาน หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611105101MISS.MOM PANHAสาธารณสุข/61 
2611105102นางสาวกัญญารัตน์ สุขขุนทดสาธารณสุข/61 
3611105103นางสาวเขมจิรา อินทร์ชูสาธารณสุข/61 
4611105104นางสาวจริยา พุดผึ้งสาธารณสุข/61 
5611105105นางสาวจิตรกัญญา ชัยโคตรสาธารณสุข/61 
6611105106นางสาวจุฑาทิพย์ ภูธรรมสาธารณสุข/61 
7611105107นายชาตโยดม มะม่วงชุมสาธารณสุข/61 
8611105108นางสาวฐิติมา นาดีสาธารณสุข/61 
9611105109นางสาวฐิติยา แก้วมูลมุขสาธารณสุข/61 
10611105110นางสาวณัฐสุดา รู้มั่นสาธารณสุข/61 
11611105111นางสาวนิตสรา พาภูเขียวสาธารณสุข/61 
12611105112นางสาวเนตรชนก ล้อมขุนทดสาธารณสุข/61 
13611105113นางสาวปนัดดา ภูหัตการสาธารณสุข/61 
14611105114นางสาวประกายการณ์ นาคทนสาธารณสุข/61 
15611105115นางสาวพีรดา ชัยฤทธสาธารณสุข/61 
16611105116นางสาวภัคธีมา กำลาสาธารณสุข/61 
17611105117นายวชรพล เจริญมีสาธารณสุข/61 
18611105118นางสาววรัญญา ชัยจันดีสาธารณสุข/61 
19611105119นางสาววิภาดา ขวางนกขุ้มสาธารณสุข/61 
20611105120นางสาวศิริลักษณ์ อำชัยภูมิสาธารณสุข/61 
21611105121นางสาวสมฤทัย เกตุดีสาธารณสุข/61 
22611105122นางสาวสุชาวดี สมอดงสาธารณสุข/61 
23611105123นางสาวสุภาภรณ์ นารินทร์สาธารณสุข/61 
24611105124นางสาวอรดี อิ่มทรัพย์สาธารณสุข/61 
25611105125นางสาวอังควิภา นานใสสาธารณสุข/61 
26611105126นางสาวฐิตารีย์ ศรีษะเกษสาธารณสุข/61 
27611105127นางสาวกุลธิดา สุทธิแพทย์สาธารณสุข/61 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา