มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 11500112 Section : 01
ชื่อวิชา : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611106101นางสาวจุฑารัตน์ หาญกุดตุ้มวท.สิ่งแวดล้อม/61 
2611106102นางสาวมณีรัตน์ นิลกลางวท.สิ่งแวดล้อม/61 
3611106103นางสาวรัตนาภรณ์ ใจเที่ยงวท.สิ่งแวดล้อม/61 
4611106104นางสาวณัฐติกา ก้อนจินดาวท.สิ่งแวดล้อม/61 
5611106105นางสาวปิยะพร วิเศษสุทวท.สิ่งแวดล้อม/61 
6611106106นางสาวพิมพิกา แก้วเมืองเก่าวท.สิ่งแวดล้อม/61 
7611106107นายธันณุติ ค่ำคูณวท.สิ่งแวดล้อม/61 
8611106108นางสาวชฎาภา ฉลาดเขียววท.สิ่งแวดล้อม/61 
9611406101นางสาวกมลชนก ซองผมการท่องเที่ยว/61 
10611406102นางสาวจินดารตน์ พดขุนทดการท่องเที่ยว/61 
11611406103นางสาวชลธิชา สุขเพ็งการท่องเที่ยว/61 
12611406104นายธนุส พิทธนูศรการท่องเที่ยว/61 
13611406105นางสาวปณิชา จันทร์หอมการท่องเที่ยว/61 
14611406106นายรัฐภูมิ ทองเรืองการท่องเที่ยว/61 
15611406107นางสาววรางคณา จันทาการท่องเที่ยว/61 
16611406108นางสาวพรทิวา รบไพรีการท่องเที่ยว/61 
17611406109นางสาวเกษฎาภรณ์ หาญพยอมการท่องเที่ยว/61 
18611406110นางสาวสุภัตรา พงษ์สระพังการท่องเที่ยว/61 
19611301101นางสาวกรรณิการ์ คำท้วมรัฐประศาสนศาสตร์/61 
20611301102นางสาวกาญจนา ชินพลชายรัฐประศาสนศาสตร์/61 
21611301103นางสาวจุฑามาศ ชัยอาวุธรัฐประศาสนศาสตร์/61 
22611301104นายเฉลิมราช เสมาเพชรรัฐประศาสนศาสตร์/61 
23611301105นางสาวชุติกาญจน์ วงศ์ตะลารัฐประศาสนศาสตร์/61 
24611301106นายณัชพล โชคชัยรัฐประศาสนศาสตร์/61 
25611301107นายทัศรินทร์ คณะแสวงรัฐประศาสนศาสตร์/61 
26611301108นายธวัชชัย ปลื้มมะลังรัฐประศาสนศาสตร์/61 
27611301109นายนที ทาท่าหว้ารัฐประศาสนศาสตร์/61 
28611301110นางสาวนพรัตน์ วงค์คำจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์/61 
29611301111นายนพรุจ พงษ์โสภารัฐประศาสนศาสตร์/61 
30611301112นางสาวนัฐิยาพร จงเทพรัฐประศาสนศาสตร์/61 
31611301113นางสาวนันทิยา โฆษาจารย์รัฐประศาสนศาสตร์/61 
32611301114นายบรรณสรณ์ วัณณะบุรีรัฐประศาสนศาสตร์/61 
33611301115นางสาวปทิตตา คงศัตรารัฐประศาสนศาสตร์/61 
34611301116นายปัฐทวี จัวหอมรัฐประศาสนศาสตร์/61 
35611301117นางสาวปิยฉัตร ศรีวันพิมพ์รัฐประศาสนศาสตร์/61 
36611301118นายปิยะณัฐ สรรพโสรัฐประศาสนศาสตร์/61 
37611301119นางสาวเปรมมณี สิทธิขุนทดรัฐประศาสนศาสตร์/61 
38611301120นางสาวภัสรา พืบขุนทดรัฐประศาสนศาสตร์/61 
39611301121นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์จันทร์ทึกรัฐประศาสนศาสตร์/61 
40611301122นายยศธน ปลัดกองรัฐประศาสนศาสตร์/61 
41611301123นางสาววิไลวรรณ บัวจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์/61 
42611301124นางสาววิศนา แก้วอุดรรัฐประศาสนศาสตร์/61 
43611301125นางสาวศศิมา ฮุงสูงเนินรัฐประศาสนศาสตร์/61 
44611301126นายสนธยา พลเสนารัฐประศาสนศาสตร์/61 
45611301127นางสาวสิราวรรณ ดัชนะแสงรัฐประศาสนศาสตร์/61 
46611301128นายสุภกิตต์ ธงภักดิ์รัฐประศาสนศาสตร์/61 
47611301129นางสาวอมรรัตน์ หาญสมัครรัฐประศาสนศาสตร์/61 
48611301130นายอัษฎาวุธ กุณารัฐประศาสนศาสตร์/61 
49611301131นางสาวศิรภัสสร วงศ์ตะลารัฐประศาสนศาสตร์/61 
50611301132นายภูมิมินทร์ หาญวงศ์รัฐประศาสนศาสตร์/61 
51611301133นายอิทธิพล เหล็กมารัฐประศาสนศาสตร์/61 
52611301134นางสาวณัฐฐา ทนงูเหลือมรัฐประศาสนศาสตร์/61 
53611304101นางสาวณิชกมล บรรลือวงศ์บริหารทรัพฯ/61 
54611304102นายภานุมาศ สามหมอบริหารทรัพฯ/61 
55611304103นายเสกสรร ภูมิมาลาบริหารทรัพฯ/61 
56611304104นายวุฒิพงษ์ แสงโนลาดบริหารทรัพฯ/61 
57611105101MISS.MOM PANHAสาธารณสุข/61 
58611105102นางสาวกัญญารัตน์ สุขขุนทดสาธารณสุข/61 
59611105103นางสาวเขมจิรา อินทร์ชูสาธารณสุข/61 
60611105104นางสาวจริยา พุดผึ้งสาธารณสุข/61 
61611105105นางสาวจิตรกัญญา ชัยโคตรสาธารณสุข/61 
62611105106นางสาวจุฑาทิพย์ ภูธรรมสาธารณสุข/61 
63611105107นายชาตโยดม มะม่วงชุมสาธารณสุข/61 
64611105108นางสาวฐิติมา นาดีสาธารณสุข/61 
65611105109นางสาวฐิติยา แก้วมูลมุขสาธารณสุข/61 
66611105110นางสาวณัฐสุดา รู้มั่นสาธารณสุข/61 
67611105111นางสาวนิตสรา พาภูเขียวสาธารณสุข/61 
68611105112นางสาวเนตรชนก ล้อมขุนทดสาธารณสุข/61 
69611105113นางสาวปนัดดา ภูหัตการสาธารณสุข/61 
70611105114นางสาวประกายการณ์ นาคทนสาธารณสุข/61 
71611105115นางสาวพีรดา ชัยฤทธสาธารณสุข/61 
72611105116นางสาวภัคธีมา กำลาสาธารณสุข/61 
73611105117นายวชรพล เจริญมีสาธารณสุข/61 
74611105118นางสาววรัญญา ชัยจันดีสาธารณสุข/61 
75611105119นางสาววิภาดา ขวางนกขุ้มสาธารณสุข/61 
76611105120นางสาวศิริลักษณ์ อำชัยภูมิสาธารณสุข/61 
77611105121นางสาวสมฤทัย เกตุดีสาธารณสุข/61 
78611105122นางสาวสุชาวดี สมอดงสาธารณสุข/61 
79611105123นางสาวสุภาภรณ์ นารินทร์สาธารณสุข/61 
80611105124นางสาวอรดี อิ่มทรัพย์สาธารณสุข/61 
81611105125นางสาวอังควิภา นานใสสาธารณสุข/61 
82611105126นางสาวฐิตารีย์ ศรีษะเกษสาธารณสุข/61 
83611105127นางสาวกุลธิดา สุทธิแพทย์สาธารณสุข/61 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา