มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 11500112 Section : 06
ชื่อวิชา : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611601101นายกิตตินันท์ เนื่องชุมพลนิติศาสตร์/61 
2611601102นางสาวเกวลิน ใจประเสริฐนิติศาสตร์/61 
3611601103นางสาวณัญญาลักษณ์ แดงสกุลนิติศาสตร์/61 
4611601104นายณัฐิวัฒน์ หมื่นปัดชานิติศาสตร์/61 
5611601105นายเด่นดนัย วิชาชัยนิติศาสตร์/61 
6611601106นายธนพล นิจจอหอนิติศาสตร์/61 
7611601107นายธาดาพงศ์ ทองคำนิติศาสตร์/61 
8611601108นายพายุ สีสมทานิติศาสตร์/61 
9611601109นางสาววาสนา แสนนอกนิติศาสตร์/61 
10611601110นายวีรพงษ์ สีนกยางนิติศาสตร์/61 
11611601111นางสาวศศิธร พจน์พิสิฎฐ์นิติศาสตร์/61 
12611601112นางสาวศศิธร วงศ์สวาสดิ์นิติศาสตร์/61 
13611601113นายสามารถ แก้วพรมนิติศาสตร์/61 
14611601114นางสาวอภิรักษ์ พิมพ์ศรนิติศาสตร์/61 
15611601115นางสาวอัญญาณี หลุ่ยจิ๋วนิติศาสตร์/61 
16611601116นางสาวมนัสวี ทางทองนิติศาสตร์/61 
17611601117นางสาววิภารัตน์ ทวีทรัพย์นิติศาสตร์/61 
18611601118นางสาวปวีณา สมสานิติศาสตร์/61 
19611503101นายก่อเกียรติ ชัยนาคอมฯศึกษา/61 
20611503102นางสาวกัญญาณัฐ สมน้อยคอมฯศึกษา/61 
21611503103นางสาวกันตินันท์ เขตชูใสคอมฯศึกษา/61 
22611503104นางสาวกุลณัฐ ธรรมวัตรคอมฯศึกษา/61 
23611503105นางสาวเขมนิกา งอกคำคอมฯศึกษา/61 
24611503106นายจักรรินทร์ หอมนวลคอมฯศึกษา/61 
25611503107นางสาวจีรภรณ์ หวันเทนคอมฯศึกษา/61 
26611503108นายเจษฎา เงาสันเทียะคอมฯศึกษา/61 
27611503109นางสาวฉัตรสุดา ศรีรักษาคอมฯศึกษา/61 
28611503110นางสาวฐณัชชา พลโฮมคอมฯศึกษา/61 
29611503111นายณัชฐปกรณ์ จุกระโทกคอมฯศึกษา/61 
30611503112นางสาวดาราณัฐ มังคละมีคอมฯศึกษา/61 
31611503113นางสาวน้ำทิพย์ เชยขุนทดคอมฯศึกษา/61 
32611503114นางสาวนิโลบล ประภาสโนบลคอมฯศึกษา/61 
33611503115นางสาวปิยธิดา สงวนศักดิ์คอมฯศึกษา/61 
34611503116นายพงศกร ชาน้อยคอมฯศึกษา/61 
35611503117นางสาวภัทรวดี อริยพฤกษ์คอมฯศึกษา/61 
36611503118นายภาณุวัฒน์ ลาดแท่นคอมฯศึกษา/61 
37611503119นายวรวุฒิ ตุ้ยศักดาคอมฯศึกษา/61 
38611503120นางสาววรินรัตน์ กองเกิดคอมฯศึกษา/61 
39611503121นายวีรศักดิ์ อ่อนนอกคอมฯศึกษา/61 
40611503122นางสาวสุพัตรา เมืองแสนคอมฯศึกษา/61 
41611503123นางสาวสุภาพร เวชกามาคอมฯศึกษา/61 
42611503124นางสาวอโณทัย ทิพชัยคอมฯศึกษา/61 
43611503125นายอินทรินทร์ หงษ์บัวภาคอมฯศึกษา/61 
44611503126นางสาวกชกร คำตันบุญคอมฯศึกษา/61 
45611503127นางสาวณัฐพร กระฉอดนอกคอมฯศึกษา/61 
46611503128นางสาวณัฎฐยา ดีเลิศคอมฯศึกษา/61 
47611503129นางสาวสุธารทิพย์ ลานกิ่งคอมฯศึกษา/61 
48611503130นายธัชชัย ชาตรีคอมฯศึกษา/61 
49611503201นางสาวสุภาวดี แดงบุญคอมฯศึกษา/61 ก.02 
50611503202นางสาวกัญญารัตน์ คตชังคอมฯศึกษา/61 ก.02 
51611503203นายสุรพงษ์ โคตวิชัยคอมฯศึกษา/61 ก.02 
52611503204นายปารวิทย์ แก้วสมจันทร์คอมฯศึกษา/61 ก.02 
53611503205นางสาวศิริลักษณ์ ภูสีฤทธิ์คอมฯศึกษา/61 ก.02 
54611503206นางสาวปทิตตา ถีสูงเนินคอมฯศึกษา/61 ก.02 
55611503207นางสาวแพรพลอย กองจันทร์คอมฯศึกษา/61 ก.02 
56611503208นายธันณุติ ค่ำคูณคอมฯศึกษา/61 ก.02 
57611504101MR.PRAK PRAHASVISALพลศึกษา/61 
58611504102นายกรกฎ พงธิราชพลศึกษา/61 
59611504103นายก้องภพ วงษ์วิจิตรพลศึกษา/61 
60611504104นายเกรียงไกร พรมศาสตร์พลศึกษา/61 
61611504105นายจตุรพิธพร ไกยสวนพลศึกษา/61 
62611504106นางสาวจันจิรา สมทรัพย์พลศึกษา/61 
63611504107นายเชาวรัตน์ วิวิจชัยพลศึกษา/61 
64611504108นายณัฐพงศ์ ราชชมภูพลศึกษา/61 
65611504109นายณัฏฐกิตติ์ แสงดาวพลศึกษา/61 
66611504110นายธนาวัตร หลงมาดีพลศึกษา/61 
67611504111นายธีรพัฒน์ ง่อนไธสงพลศึกษา/61 
68611504112นายนครินทร์ จันโสภาพลศึกษา/61 
69611504113นายนันทวัฒน์ โยนกระโทกพลศึกษา/61 
70611504114นายนันทวัฒน์ ผึ่งผายพลศึกษา/61 
71611504115นางสาวปิยะธิดา โสดาพลศึกษา/61 
72611504116นายพิภพ โคกม่วงพลศึกษา/61 
73611504117นายภัทรพงษ์ มะณีทัพพลศึกษา/61 
74611504118นายเมธี ยิ้มนอกพลศึกษา/61 
75611504119นายรัฐธรรมนูญ โชคมงคลพลศึกษา/61 
76611504120นางสาววรรณนิภา คลองโนนสูงพลศึกษา/61 
77611504121นายวิศรุต บัวระบัตรพลศึกษา/61 
78611504122นายศตาทิตย์ ทองนำพลศึกษา/61 
79611504123นางสาวศุภรัตน์ กระพือพงษ์พลศึกษา/61 
80611504124นายสราวุฒิ รานอกพลศึกษา/61 
81611504125นายสราวุธ จิตรโคตรพลศึกษา/61 
82611504126นายสหัสวรรษ ปะติเกพลศึกษา/61 
83611504127นายสิปปกร จีนกลางพลศึกษา/61 
84611504128นายสุรชุมพล โวหารพลศึกษา/61 
85611504129นายอดิศร สาดีพลศึกษา/61 
86611504130นางสาวเอกนรี โตงามพลศึกษา/61 
87611504201นายกิตติพล นาอุดมพลศึกษา/61 ก.02 
88611504202นางสาวแก้วกนก ศรีบุญโรจน์พลศึกษา/61 ก.02 
89611504203นายจอน นาบริบูรณ์พลศึกษา/61 ก.02 
90611504204นายจิรายุส เพื่อนร่วมจิตรพลศึกษา/61 ก.02 
91611504205นายณัฐชนน เจนดงพลศึกษา/61 ก.02 
92611504206นายธนกร ไชยนิคมพลศึกษา/61 ก.02 
93611504207นายธนพล ลุนสำโรงพลศึกษา/61 ก.02 
94611504208นายธเนศ สาระผลพลศึกษา/61 ก.02 
95611504209นายธีรวัฒน์ ควรพิมายพลศึกษา/61 ก.02 
96611504210นายนฤสรณ์ ชื่นสันเทียะพลศึกษา/61 ก.02 
97611504211นายนันทวัฒน์ มหาฤทธิ์พลศึกษา/61 ก.02 
98611504212นายอภิรเดช ปัสติพลศึกษา/61 ก.02 
99611504213นายพงศ์ภัค ไชยทะเศรษฐพลศึกษา/61 ก.02 
100611504214นายภัทรกรณ์ สอนศิลปพงษ์พลศึกษา/61 ก.02 
101611504215นายเมธาสิทธิ์ วโรภาสธนไพศาลพลศึกษา/61 ก.02 
102611504216นายยศพัทธ์ เตชะตานนท์พลศึกษา/61 ก.02 
103611504217นายวชิรวิทย์ ชาลีพลศึกษา/61 ก.02 
104611504218นายวายุ กลัดกันแสงพลศึกษา/61 ก.02 
105611504219นายศตวรรษ ยิ้มสบายพลศึกษา/61 ก.02 
106611504220นายศุภกิตติ์ สิงห์วราภรณ์พลศึกษา/61 ก.02 
107611504221นายสรวิศ เที่ยงนิลพลศึกษา/61 ก.02 
108611504222นายสราวุธ หลินพลศึกษา/61 ก.02 
109611504223นายสหรัฐ สากะมุตพลศึกษา/61 ก.02 
110611504224นายสหัสวรรษ อูปแก้วพลศึกษา/61 ก.02 
111611504225นางสาวสุกัลญา ทาโนนรัมย์พลศึกษา/61 ก.02 
112611504226นายสุวรรณ ถนอมโภชน์พลศึกษา/61 ก.02 
113611504227นายหัสวรรษ กลั้งกลางพลศึกษา/61 ก.02 
114611504228นายอานันท์ ลาภเจริญพลศึกษา/61 ก.02 
115611504229นายวิมลทกาล ชำนาญพลศึกษา/61 ก.02 
116611504231นายอภิวิชญ์ ภานุมาตย์พลศึกษา/61 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา