มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 11500122 Section : 05
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611306101นางสาวฉัตรแก้ว ภูมิมนต์สหวิทยาการ/61 
2611306102นางสาวณิพาพร หน่วงแก้วสหวิทยาการ/61 
3611306103นางสาวธัญญาภรณ์ วงษ์ชาลีสหวิทยาการ/61 
4611306104นางสาวนันทณา เพ็งขุนทดสหวิทยาการ/61 
5611306105นายอนุวัฒน์ เที่ยงเทพสหวิทยาการ/61 
6611306106นางสาวสุทธิกานต์ อิงสันเทียะสหวิทยาการ/61 
7611106101นางสาวจุฑารัตน์ หาญกุดตุ้มวท.สิ่งแวดล้อม/61 
8611106102นางสาวมณีรัตน์ นิลกลางวท.สิ่งแวดล้อม/61 
9611106103นางสาวรัตนาภรณ์ ใจเที่ยงวท.สิ่งแวดล้อม/61 
10611106104นางสาวณัฐติกา ก้อนจินดาวท.สิ่งแวดล้อม/61 
11611106105นางสาวปิยะพร วิเศษสุทวท.สิ่งแวดล้อม/61 
12611106106นางสาวพิมพิกา แก้วเมืองเก่าวท.สิ่งแวดล้อม/61 
13611106107นายธันณุติ ค่ำคูณวท.สิ่งแวดล้อม/61 
14611106108นางสาวชฎาภา ฉลาดเขียววท.สิ่งแวดล้อม/61 
15611406101นางสาวกมลชนก ซองผมการท่องเที่ยว/61 
16611406102นางสาวจินดารตน์ พดขุนทดการท่องเที่ยว/61 
17611406103นางสาวชลธิชา สุขเพ็งการท่องเที่ยว/61 
18611406104นายธนุส พิทธนูศรการท่องเที่ยว/61 
19611406105นางสาวปณิชา จันทร์หอมการท่องเที่ยว/61 
20611406106นายรัฐภูมิ ทองเรืองการท่องเที่ยว/61 
21611406107นางสาววรางคณา จันทาการท่องเที่ยว/61 
22611406108นางสาวพรทิวา รบไพรีการท่องเที่ยว/61 
23611406109นางสาวเกษฎาภรณ์ หาญพยอมการท่องเที่ยว/61 
24611406110นางสาวสุภัตรา พงษ์สระพังการท่องเที่ยว/61 
25611601101นายกิตตินันท์ เนื่องชุมพลนิติศาสตร์/61 
26611601102นางสาวเกวลิน ใจประเสริฐนิติศาสตร์/61 
27611601103นางสาวณัญญาลักษณ์ แดงสกุลนิติศาสตร์/61 
28611601104นายณัฐิวัฒน์ หมื่นปัดชานิติศาสตร์/61 
29611601105นายเด่นดนัย วิชาชัยนิติศาสตร์/61 
30611601106นายธนพล นิจจอหอนิติศาสตร์/61 
31611601107นายธาดาพงศ์ ทองคำนิติศาสตร์/61 
32611601108นายพายุ สีสมทานิติศาสตร์/61 
33611601109นางสาววาสนา แสนนอกนิติศาสตร์/61 
34611601110นายวีรพงษ์ สีนกยางนิติศาสตร์/61 
35611601111นางสาวศศิธร พจน์พิสิฎฐ์นิติศาสตร์/61 
36611601112นางสาวศศิธร วงศ์สวาสดิ์นิติศาสตร์/61 
37611601113นายสามารถ แก้วพรมนิติศาสตร์/61 
38611601114นางสาวอภิรักษ์ พิมพ์ศรนิติศาสตร์/61 
39611601115นางสาวอัญญาณี หลุ่ยจิ๋วนิติศาสตร์/61 
40611601116นางสาวมนัสวี ทางทองนิติศาสตร์/61 
41611601117นางสาววิภารัตน์ ทวีทรัพย์นิติศาสตร์/61 
42611601118นางสาวปวีณา สมสานิติศาสตร์/61 
43611105101MISS.MOM PANHAสาธารณสุข/61 
44611105102นางสาวกัญญารัตน์ สุขขุนทดสาธารณสุข/61 
45611105103นางสาวเขมจิรา อินทร์ชูสาธารณสุข/61 
46611105104นางสาวจริยา พุดผึ้งสาธารณสุข/61 
47611105105นางสาวจิตรกัญญา ชัยโคตรสาธารณสุข/61 
48611105106นางสาวจุฑาทิพย์ ภูธรรมสาธารณสุข/61 
49611105107นายชาตโยดม มะม่วงชุมสาธารณสุข/61 
50611105108นางสาวฐิติมา นาดีสาธารณสุข/61 
51611105109นางสาวฐิติยา แก้วมูลมุขสาธารณสุข/61 
52611105110นางสาวณัฐสุดา รู้มั่นสาธารณสุข/61 
53611105111นางสาวนิตสรา พาภูเขียวสาธารณสุข/61 
54611105112นางสาวเนตรชนก ล้อมขุนทดสาธารณสุข/61 
55611105113นางสาวปนัดดา ภูหัตการสาธารณสุข/61 
56611105114นางสาวประกายการณ์ นาคทนสาธารณสุข/61 
57611105115นางสาวพีรดา ชัยฤทธสาธารณสุข/61 
58611105116นางสาวภัคธีมา กำลาสาธารณสุข/61 
59611105117นายวชรพล เจริญมีสาธารณสุข/61 
60611105118นางสาววรัญญา ชัยจันดีสาธารณสุข/61 
61611105119นางสาววิภาดา ขวางนกขุ้มสาธารณสุข/61 
62611105120นางสาวศิริลักษณ์ อำชัยภูมิสาธารณสุข/61 
63611105121นางสาวสมฤทัย เกตุดีสาธารณสุข/61 
64611105122นางสาวสุชาวดี สมอดงสาธารณสุข/61 
65611105123นางสาวสุภาภรณ์ นารินทร์สาธารณสุข/61 
66611105124นางสาวอรดี อิ่มทรัพย์สาธารณสุข/61 
67611105125นางสาวอังควิภา นานใสสาธารณสุข/61 
68611105126นางสาวฐิตารีย์ ศรีษะเกษสาธารณสุข/61 
69611105127นางสาวกุลธิดา สุทธิแพทย์สาธารณสุข/61 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา