มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 11500122 Section : 05
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611306102นางสาวณิพาพร หน่วงแก้วสหวิทยาการ/61 
2611306103นางสาวธัญญาภรณ์ วงษ์ชาลีสหวิทยาการ/61 
3611306104นางสาวนันทณา เพ็งขุนทดสหวิทยาการ/61 
4611306105นายอนุวัฒน์ เที่ยงเทพสหวิทยาการ/61 
5611306106นางสาวสุทธิกานต์ อิงสันเทียะสหวิทยาการ/61 
6611106101นางสาวจุฑารัตน์ หาญกุดตุ้มวท.สิ่งแวดล้อม/61 
7611106102นางสาวมณีรัตน์ นิลกลางวท.สิ่งแวดล้อม/61 
8611106103นางสาวรัตนาภรณ์ ใจเที่ยงวท.สิ่งแวดล้อม/61 
9611106104นางสาวณัฐติกา ก้อนจินดาวท.สิ่งแวดล้อม/61 
10611106105นางสาวปิยะพร วิเศษสุทวท.สิ่งแวดล้อม/61 
11611106106นางสาวพิมพิกา แก้วเมืองเก่าวท.สิ่งแวดล้อม/61 
12611106107นายธันณุติ ค่ำคูณวท.สิ่งแวดล้อม/61 
13611106108นางสาวชฎาภา ฉลาดเขียววท.สิ่งแวดล้อม/61 
14611406101นางสาวกมลชนก ซองผมการท่องเที่ยว/61 
15611406102นางสาวจินดารตน์ พดขุนทดการท่องเที่ยว/61 
16611406103นางสาวชลธิชา สุขเพ็งการท่องเที่ยว/61 
17611406104นายธนุส พิทธนูศรการท่องเที่ยว/61 
18611406105นางสาวปณิชา จันทร์หอมการท่องเที่ยว/61 
19611406106นายรัฐภูมิ ทองเรืองการท่องเที่ยว/61 
20611406107นางสาววรางคณา จันทาการท่องเที่ยว/61 
21611406108นางสาวพรทิวา รบไพรีการท่องเที่ยว/61 
22611601101นายกิตตินันท์ เนื่องชุมพลนิติศาสตร์/61 
23611601102นางสาวเกวลิน ใจประเสริฐนิติศาสตร์/61 
24611601103นางสาวณัญญาลักษณ์ แดงสกุลนิติศาสตร์/61 
25611601104นายณัฐิวัฒน์ หมื่นปัดชานิติศาสตร์/61 
26611601105นายเด่นดนัย วิชาชัยนิติศาสตร์/61 
27611601106นายธนพล นิจจอหอนิติศาสตร์/61 
28611601108นายพายุ สีสมทานิติศาสตร์/61 
29611601109นางสาววาสนา แสนนอกนิติศาสตร์/61 
30611601110นายวีรพงษ์ สีนกยางนิติศาสตร์/61 
31611601112นางสาวศศิธร วงศ์สวาสดิ์นิติศาสตร์/61 
32611601113นายสามารถ แก้วพรมนิติศาสตร์/61 
33611601114นางสาวอภิรักษ์ พิมพ์ศรนิติศาสตร์/61 
34611601115นางสาวอัญญาณี หลุ่ยจิ๋วนิติศาสตร์/61 
35611601116นางสาวมนัสวี ทางทองนิติศาสตร์/61 
36611601117นางสาววิภารัตน์ ทวีทรัพย์นิติศาสตร์/61 
37611601118นางสาวปวีณา สมสานิติศาสตร์/61 
38611105101MISS.MOM PANHAสาธารณสุข/61 
39611105102นางสาวกัญญารัตน์ สุขขุนทดสาธารณสุข/61 
40611105103นางสาวเขมจิรา อินทร์ชูสาธารณสุข/61 
41611105104นางสาวจริยา พุดผึ้งสาธารณสุข/61 
42611105105นางสาวจิตรกัญญา ชัยโคตรสาธารณสุข/61 
43611105106นางสาวจุฑาทิพย์ ภูธรรมสาธารณสุข/61 
44611105107นายชาตโยดม มะม่วงชุมสาธารณสุข/61 
45611105108นางสาวฐิติมา นาดีสาธารณสุข/61 
46611105109นางสาวฐิติยา แก้วมูลมุขสาธารณสุข/61 
47611105110นางสาวณัฐสุดา รู้มั่นสาธารณสุข/61 
48611105111นางสาวนิตสรา พาภูเขียวสาธารณสุข/61 
49611105112นางสาวเนตรชนก ล้อมขุนทดสาธารณสุข/61 
50611105113นางสาวปนัดดา ภูหัตการสาธารณสุข/61 
51611105114นางสาวประกายการณ์ นาคทนสาธารณสุข/61 
52611105115นางสาวพีรดา ชัยฤทธสาธารณสุข/61 
53611105116นางสาวภัคธีมา กำลาสาธารณสุข/61 
54611105117นายวชรพล เจริญมีสาธารณสุข/61 
55611105118นางสาววรัญญา ชัยจันดีสาธารณสุข/61 
56611105119นางสาววิภาดา ขวางนกขุ้มสาธารณสุข/61 
57611105120นางสาวศิริลักษณ์ อำชัยภูมิสาธารณสุข/61 
58611105121นางสาวสมฤทัย เกตุดีสาธารณสุข/61 
59611105122นางสาวสุชาวดี สมอดงสาธารณสุข/61 
60611105123นางสาวสุภาภรณ์ นารินทร์สาธารณสุข/61 
61611105124นางสาวอรดี อิ่มทรัพย์สาธารณสุข/61 
62611105125นางสาวอังควิภา นานใสสาธารณสุข/61 
63611105126นางสาวฐิตารีย์ ศรีษะเกษสาธารณสุข/61 
64611105127นางสาวกุลธิดา สุทธิแพทย์สาธารณสุข/61 
65611305101/61 ก. 
66611305102/61 ก. 
67611305103/61 ก. 
68611305104/61 ก. 
69611305105/61 ก. 
70611305106/61 ก. 
71611305107/61 ก. 
72611305108/61 ก. 
73611305109/61 ก. 
74611305110/61 ก. 
75611305111/61 ก. 
76611305112/61 ก. 
77611305113/61 ก. 
78611305115/61 ก. 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา