มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 11500132 Section : 01
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1601502101นายกฤษณะ เลขาโชคคณิตศาสตร์ (ด)/60 
2601502102นางสาวจันทร์นภา พิลาหาคณิตศาสตร์ (ด)/60 
3601502103นางสาวจารุวรรณ เวชไธสงคณิตศาสตร์ (ด)/60 
4601502104นายจิรวัฒน์ ดอนดีคณิตศาสตร์ (ด)/60 
5601502105นางสาวจุรีพร สารการคณิตศาสตร์ (ด)/60 
6601502106นางสาวชริญญา เลิศขามป้อมคณิตศาสตร์ (ด)/60 
7601502107นางสาวชลลัดดา กุลาสาคณิตศาสตร์ (ด)/60 
8601502108นายชาญชัย สร้างการนอกคณิตศาสตร์ (ด)/60 
9601502109นางสาวฐานิกา สารเมธาคณิตศาสตร์ (ด)/60 
10601502110นางสาวณัฐกานต์ สระกลางคณิตศาสตร์ (ด)/60 
11601502111นางสาวดุสิตา สุดไพศาลคณิตศาสตร์ (ด)/60 
12601502112นายทวีศักดิ์ ถาวรคณิตศาสตร์ (ด)/60 
13601502113นายธนากร ฤทธิบูรณ์คณิตศาสตร์ (ด)/60 
14601502114นางสาวธิดาแก้ว เก่งนอกคณิตศาสตร์ (ด)/60 
15601502116นายปฏิภาณ สมอเขียวคณิตศาสตร์ (ด)/60 
16601502117นางสาวพรนรินทร์ ไชยคำหาญคณิตศาสตร์ (ด)/60 
17601502118นางสาวพัชรี วิลาชัยคณิตศาสตร์ (ด)/60 
18601502120นางสาวรัชนา ไทยอ่อนคณิตศาสตร์ (ด)/60 
19601502121นางสาวฤทัย ใสจวงคณิตศาสตร์ (ด)/60 
20601502122นายวายุ อาจอาษาคณิตศาสตร์ (ด)/60 
21601502123นางสาววิมลสิริ โสส้มกบคณิตศาสตร์ (ด)/60 
22601502126นางสาวสิริมา ยศรุ่งเรืองคณิตศาสตร์ (ด)/60 
23601502127นางสาวหทัยรัตน์ ลือโสภาคณิตศาสตร์ (ด)/60 
24601502128นางสาวอภิญญา อบรมย์คณิตศาสตร์ (ด)/60 
25601502129นางสาวอรวี ทำนาคณิตศาสตร์ (ด)/60 
26601502130นายอัมรินทร์ สุคะโตคณิตศาสตร์ (ด)/60 
27601502201นายกิตติภูมิ เหลาเพชรคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
28601502202นางสาวจารุวรรณ กุดแถลงคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
29601502203นางสาวจิดาภา กาฬเพ็ญคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
30601502204นางสาวจิริยา ร่องบุตรศรีคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
31601502205นางสาวฉัตรวิภา ยศรุ่งเรืองคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
32601502206นางสาวชลธิชา ศรีโยคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
33601502207นางสาวช่อผกา ศรีคุนลาคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
34601502208นายชุติมันต์ เดชพลกรังคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
35601502209นางสาวฐิติมา จันทร์สว่างคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
36601502210นางสาวณัฐริณีย์ พลศรีคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
37601502211นายเดชาวัฒน์ งามดีคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
38601502212นางสาวทิพย์พิไล ขาวจันทร์คณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
39601502213นางสาวธริญา สาสีเสาร์คณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
40601502214นางสาวนันทพร คำนาคคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
41601502215นางสาวบัวแก้ว จรรยาคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
42601502216นางสาวปฐมาพร อินทร์ทองคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
43601502217นางสาวพรพรรณ แย้มฎีกาคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
44601502218นายพีรวิชญ์ รังษีคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
45601502220นางสาวรุจิรา นนท์ขุนทดคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
46601502221นางสาววชิรนันท์ แคนชัยคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
47601502222นายวิชชรัตน์ พรมเดื่อคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
48601502223นายวุฒินันท์ กล้าเมืองกลางคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
49601502224นางสาวศิรินภา มั่งสมบัติคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
50601502225นางสาวสถิรพร คำไพเราะคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
51601502226นางสาวสุนิษา ลาดบัวขาวคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
52601502227นายอธิวัฒน์ เยี่ยมชัยภูมิคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
53601502229นายอัครพนธ์ โพธิ์นอกคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
54601502230นายอาริยะชล ทะเจริญคณิตศาสตร์ (ด)/60 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา