มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 11500132 Section : 03
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1601301101นางสาวกรรทิมาภรณ์ โลกระโทกรัฐประศาสนศาสตร์/60 
2601301102นายกฤษดา พันธ์มะโนรัฐประศาสนศาสตร์/60 
3601301103นางสาวกัญญาลักษณ์ ไว้สันเทียะรัฐประศาสนศาสตร์/60 
4601301105นายคะนองศักดิ์ ช้าชำนาญรัฐประศาสนศาสตร์/60 
5601301107นางสาวเจนจิรา รุ่งเรืองรัฐประศาสนศาสตร์/60 
6601301108นายณัฐศิษฏ์ ชาญฤทธิ์รัฐประศาสนศาสตร์/60 
7601301109นางสาวต่อกุศล สียางนอกรัฐประศาสนศาสตร์/60 
8601301110นางสาวทักษพร กินโนนกอกรัฐประศาสนศาสตร์/60 
9601301111นายเทพพิทักษ์ สวยกลางรัฐประศาสนศาสตร์/60 
10601301112นายนันธวัต เจือมารัฐประศาสนศาสตร์/60 
11601301113นายนาวี จันทร์โตรัฐประศาสนศาสตร์/60 
12601301114นายประมวลศักดิ์ กัณหารัฐประศาสนศาสตร์/60 
13601301116นายรัฐพงษ์ หมื่นจิตรรัฐประศาสนศาสตร์/60 
14601301117นางสาวรุ่งนภา สารีราชรัฐประศาสนศาสตร์/60 
15601301118นางสาวลลิตา มาอ่องรัฐประศาสนศาสตร์/60 
16601301119นางสาววัชรินทร์ ดงคำสีรัฐประศาสนศาสตร์/60 
17601301122นางสาวสุชานรี โพยนอกรัฐประศาสนศาสตร์/60 
18601301123นางสาวสุดารัตน์ แสงจิตรรัฐประศาสนศาสตร์/60 
19601301125นางสาวอาริยาภรณ์ พลอยบ้านแพ้วรัฐประศาสนศาสตร์/60 
20601301126นางสาวชลิตา จันทร์ตารัฐประศาสนศาสตร์/60 
21601301127นางสาวพรยุรี เบ้าชัยภูมิรัฐประศาสนศาสตร์/60 
22601301128นางสาวราตรี หวังประสพกลางรัฐประศาสนศาสตร์/60 
23601301130นายศุภรัสมิ์ บุญประกอบรัฐประศาสนศาสตร์/60 
24601301132นายอนิวัตติ์ จันทร์นัยรัฐประศาสนศาสตร์/60 
25601301133นายอภินันท์ บุญเพชรรัตน์รัฐประศาสนศาสตร์/60 
26601301134นางสาวอริษา สุดใจรัฐประศาสนศาสตร์/60 
27601301135นางสาวอิศริยา ทองจำรูญรัฐประศาสนศาสตร์/60 
28601301136นายวัฒนชัย มือชัยภูมิรัฐประศาสนศาสตร์/60 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา