มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 12500212 Section : 01
ชื่อวิชา : พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611304101นางสาวณิชกมล บรรลือวงศ์บริหารทรัพฯ/61 
2611304102นายภานุมาศ สามหมอบริหารทรัพฯ/61 
3611304103นายเสกสรร ภูมิมาลาบริหารทรัพฯ/61 
4611304104นายวุฒิพงษ์ แสงโนลาดบริหารทรัพฯ/61 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา