มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 12500242 Section : 01
ชื่อวิชา : การเงินส่วนบุคคล หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611406101นางสาวกมลชนก ซองผมการท่องเที่ยว/61 
2611406102นางสาวจินดารตน์ พดขุนทดการท่องเที่ยว/61 
3611406103นางสาวชลธิชา สุขเพ็งการท่องเที่ยว/61 
4611406104นายธนุส พิทธนูศรการท่องเที่ยว/61 
5611406105นางสาวปณิชา จันทร์หอมการท่องเที่ยว/61 
6611406106นายรัฐภูมิ ทองเรืองการท่องเที่ยว/61 
7611406107นางสาววรางคณา จันทาการท่องเที่ยว/61 
8611406108นางสาวพรทิวา รบไพรีการท่องเที่ยว/61 
9611406109นางสาวเกษฎาภรณ์ หาญพยอมการท่องเที่ยว/61 
10611406110นางสาวสุภัตรา พงษ์สระพังการท่องเที่ยว/61 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา