มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 12500312 Section : 08
ชื่อวิชา : บัณฑิตกับสังคม หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611306102นางสาวณิพาพร หน่วงแก้วสหวิทยาการ/61 
2611306103นางสาวธัญญาภรณ์ วงษ์ชาลีสหวิทยาการ/61 
3611306104นางสาวนันทณา เพ็งขุนทดสหวิทยาการ/61 
4611306105นายอนุวัฒน์ เที่ยงเทพสหวิทยาการ/61 
5611306106นางสาวสุทธิกานต์ อิงสันเทียะสหวิทยาการ/61 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา