มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 12500312 Section : 09
ชื่อวิชา : บัณฑิตกับสังคม หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611201101Miss.HOK SREYMABพยาบาลศาสตร์/61 
2611201102นางสาวกนกพร พลเดโชพยาบาลศาสตร์/61 
3611201103นางสาวกมลรัตน์ จันโทมาพยาบาลศาสตร์/61 
4611201104นางสาวกฤติยา เลางามพยาบาลศาสตร์/61 
5611201105นายก้องไกล ชาดาพยาบาลศาสตร์/61 
6611201106นางสาวกัญญารัตน์ สมสวัสดิ์พยาบาลศาสตร์/61 
7611201107นางสาวเกวลิน ผลดีดกพยาบาลศาสตร์/61 
8611201108นางสาวเกษมณี วงศ์อินตาพยาบาลศาสตร์/61 
9611201109นางสาวจารุวรรณ เป๊ะซานพยาบาลศาสตร์/61 
10611201110นางสาวจิรวรรณ หอมสมบัติพยาบาลศาสตร์/61 
11611201111นางสาวจิราภา แคสันเทียะพยาบาลศาสตร์/61 
12611201112นางสาวณัชนี ตาสายพยาบาลศาสตร์/61 
13611201113นางสาวณัฎฐณิชา สวัสดิ์ธรรมพยาบาลศาสตร์/61 
14611201114นางสาวณัฐริกา เนธิบุตรพยาบาลศาสตร์/61 
15611201115นางสาวถนอมวรรณ ไชยวิเศษพยาบาลศาสตร์/61 
16611201116นางสาวทัศนีย์ วรรณทุพยาบาลศาสตร์/61 
17611201117นายเทพฤทธิ์ หีบแก้วพยาบาลศาสตร์/61 
18611201118นางสาวธนาธิป ศรีละอองพยาบาลศาสตร์/61 
19611201119นางสาวธันยนันท์ สกุลโชติศักดิ์พยาบาลศาสตร์/61 
20611201120นางสาวธิดารัตน์ พิชัยคำพยาบาลศาสตร์/61 
21611201121นางสาวนภัทร ช่วยศิริพยาบาลศาสตร์/61 
22611201122นางสาวนลนีย์ พะยุหะพยาบาลศาสตร์/61 
23611201123นางสาวนวพร เหล่าประเสริฐพยาบาลศาสตร์/61 
24611201124นางสาวนันทนา อูสูงเนินพยาบาลศาสตร์/61 
25611201125นายนันทวัฒน์ คลังชำนาญพยาบาลศาสตร์/61 
26611201126นางสาวปานชีวา บุญวิจิตรพยาบาลศาสตร์/61 
27611201127นางสาวปิยะวรรณ เพียรมิ่งมาศพยาบาลศาสตร์/61 
28611201128นางสาวปุณณดา ถาวะโรพยาบาลศาสตร์/61 
29611201129นางสาวเปรมวดี เพวงค์พยาบาลศาสตร์/61 
30611201130นายพงษ์ฐกร อุตส่าห์พยาบาลศาสตร์/61 
31611201131นางสาวพรนภา นามบรรดาพยาบาลศาสตร์/61 
32611201132นางสาวพลอยมุกดา แก้วเฮียงพยาบาลศาสตร์/61 
33611201133นางสาวพิกุล บุญเรืองพยาบาลศาสตร์/61 
34611201134นางสาวมณัชญา เส็งภูเวียงพยาบาลศาสตร์/61 
35611201135นางสาวมนัสชนก โสธรรมมงคลพยาบาลศาสตร์/61 
36611201136นางรุจิรา อุตชีพยาบาลศาสตร์/61 
37611201137นางสาวลัดดาวัลย์ สีสุดพยาบาลศาสตร์/61 
38611201138นางสาววรรณพร พรมหลวงศรีพยาบาลศาสตร์/61 
39611201139นางสาววริยา อาจเวทย์พยาบาลศาสตร์/61 
40611201140นางสาวศศิประภา ภิญโญยางพยาบาลศาสตร์/61 
41611201141นางสาวศศิพิมพ์ โกตาพยาบาลศาสตร์/61 
42611201142นางสาวศิรินทิพย์ คุณาคุณพยาบาลศาสตร์/61 
43611201143นางสาวศิริลักษณ์ เฮียงโยธาพยาบาลศาสตร์/61 
44611201144นางสาวศิวะลักษณ์ เสพรมพยาบาลศาสตร์/61 
45611201145นางสาวสกนธรัตน์ พันธ์มะลีพยาบาลศาสตร์/61 
46611201146นางสาวสัณห์สมร เจริญทรัพย์พยาบาลศาสตร์/61 
47611201147นางสาวสุทธิดา จันทร์ฤชัยพยาบาลศาสตร์/61 
48611201148นายสุทธิศักดิ์ สุระเสนพยาบาลศาสตร์/61 
49611201149นางสาวสุภาวดี ศรีชัยพยาบาลศาสตร์/61 
50611201150นายอดิเรก กองพรมพยาบาลศาสตร์/61 
51611201151นางสาวอภิญญา บุดดาพยาบาลศาสตร์/61 
52611201152นางสาวอภิญญา มะเสนาพยาบาลศาสตร์/61 
53611201153นางสาวอรวรรณ พรสูงเนินพยาบาลศาสตร์/61 
54611201154นางสาวอริสา ไชยพรมพยาบาลศาสตร์/61 
55611201155นางสาวอักษราภัค อุตสาวงษ์พยาบาลศาสตร์/61 
56611201156นางสาวอารียา ได้งานพยาบาลศาสตร์/61 
57611201157นางสาวเอมวิกา ทิพย์สิงห์พยาบาลศาสตร์/61 
58611201158นางสาวมุกดาวรรณ บุญประเสริฐพยาบาลศาสตร์/61 
59611201159นางสาวชณารัสมิ์ โนนทรายพยาบาลศาสตร์/61 
60611201160นางสาวสุรัชนีย์ เพชรอ้อมพยาบาลศาสตร์/61 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา