มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 12500322 Section : 02
ชื่อวิชา : วัฒนธรรมและวิถีไทย หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611503101นายก่อเกียรติ ชัยนาคอมฯศึกษา/61 
2611503102นางสาวกัญญาณัฐ สมน้อยคอมฯศึกษา/61 
3611503103นางสาวกันตินันท์ เขตชูใสคอมฯศึกษา/61 
4611503104นางสาวกุลณัฐ ธรรมวัตรคอมฯศึกษา/61 
5611503105นางสาวเขมนิกา งอกคำคอมฯศึกษา/61 
6611503106นายจักรรินทร์ หอมนวลคอมฯศึกษา/61 
7611503107นางสาวจีรภรณ์ หวันเทนคอมฯศึกษา/61 
8611503108นายเจษฎา เงาสันเทียะคอมฯศึกษา/61 
9611503109นางสาวฉัตรสุดา ศรีรักษาคอมฯศึกษา/61 
10611503110นางสาวฐณัชชา พลโฮมคอมฯศึกษา/61 
11611503111นายณัชฐปกรณ์ จุกระโทกคอมฯศึกษา/61 
12611503112นางสาวดาราณัฐ มังคละมีคอมฯศึกษา/61 
13611503113นางสาวน้ำทิพย์ เชยขุนทดคอมฯศึกษา/61 
14611503114นางสาวนิโลบล ประภาสโนบลคอมฯศึกษา/61 
15611503115นางสาวปิยธิดา สงวนศักดิ์คอมฯศึกษา/61 
16611503116นายพงศกร ชาน้อยคอมฯศึกษา/61 
17611503117นางสาวภัทรวดี อริยพฤกษ์คอมฯศึกษา/61 
18611503118นายภาณุวัฒน์ ลาดแท่นคอมฯศึกษา/61 
19611503119นายวรวุฒิ ตุ้ยศักดาคอมฯศึกษา/61 
20611503120นางสาววรินรัตน์ กองเกิดคอมฯศึกษา/61 
21611503121นายวีรศักดิ์ อ่อนนอกคอมฯศึกษา/61 
22611503122นางสาวสุพัตรา เมืองแสนคอมฯศึกษา/61 
23611503123นางสาวสุภาพร เวชกามาคอมฯศึกษา/61 
24611503124นางสาวอโณทัย ทิพชัยคอมฯศึกษา/61 
25611503125นายอินทรินทร์ หงษ์บัวภาคอมฯศึกษา/61 
26611503126นางสาวกชกร คำตันบุญคอมฯศึกษา/61 
27611503127นางสาวณัฐพร กระฉอดนอกคอมฯศึกษา/61 
28611503128นางสาวณัฎฐยา ดีเลิศคอมฯศึกษา/61 
29611503129นางสาวสุธารทิพย์ ลานกิ่งคอมฯศึกษา/61 
30611503130นายธัชชัย ชาตรีคอมฯศึกษา/61 
31611503201นางสาวสุภาวดี แดงบุญคอมฯศึกษา/61 ก.02 
32611503202นางสาวกัญญารัตน์ คตชังคอมฯศึกษา/61 ก.02 
33611503203นายสุรพงษ์ โคตวิชัยคอมฯศึกษา/61 ก.02 
34611503204นายปารวิทย์ แก้วสมจันทร์คอมฯศึกษา/61 ก.02 
35611503205นางสาวศิริลักษณ์ ภูสีฤทธิ์คอมฯศึกษา/61 ก.02 
36611503206นางสาวปทิตตา ถีสูงเนินคอมฯศึกษา/61 ก.02 
37611503207นางสาวแพรพลอย กองจันทร์คอมฯศึกษา/61 ก.02 
38611503208นายธันณุติ ค่ำคูณคอมฯศึกษา/61 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา