มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 12500322 Section : 03
ชื่อวิชา : วัฒนธรรมและวิถีไทย หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611506101นางสาวกชกร มณีโชติไทย(ด)/61 
2611506102นางสาวกัญญารัตน์ ปักเคยะกาไทย(ด)/61 
3611506103นางสาวขนิษฐา ก้อนคำไทย(ด)/61 
4611506104นางสาวจันทร์จิรา ศรีวิบูลย์ไทย(ด)/61 
5611506105นางสาวจินดารัตน์ แสงอรุณไทย(ด)/61 
6611506106นางสาวจุฬาลักษณ์ ศิริชัยโรจนมรกตไทย(ด)/61 
7611506107นางสาวญาดาวดี ศรีขาวไทย(ด)/61 
8611506108นางสาวณัฐกมล นามวิจิตรไทย(ด)/61 
9611506109นางสาวดุษฎี สร้างนาไทย(ด)/61 
10611506110นายธนดล ผาดนอกไทย(ด)/61 
11611506111นางสาวนฤมล โคศรีไทย(ด)/61 
12611506112นางสาวนัฐสุดา ปักกาสารไทย(ด)/61 
13611506113นางสาวน้ำทิพย์ เรือศรีจันทร์ไทย(ด)/61 
14611506114นายผดุงเกียรติ ชนิดไธสงไทย(ด)/61 
15611506115นางสาวพรพิมล ปราบพยัคฆ์ไทย(ด)/61 
16611506116นางสาวพัณณิตา ผาฮุยไทย(ด)/61 
17611506117นางสาวภัทราภรณ์ กุลวงศ์ไทย(ด)/61 
18611506118นายยุทธนา ศรีพุทธาไทย(ด)/61 
19611506119นางสาวรัชดาภรณ์ สังฆะมณีไทย(ด)/61 
20611506120นางสาววธิปตชา ภิญโญพันธ์ไทย(ด)/61 
21611506121นางสาววรัญญา ต้นเทียนไทย(ด)/61 
22611506122นางสาววิไลวรรณ ศรไชยไทย(ด)/61 
23611506123นางสาวศิริวิมล จันทร์นวลไทย(ด)/61 
24611506125นายสุธิติ ขันตาไทย(ด)/61 
25611506126นางสาวสุภาพร คำมะนางไทย(ด)/61 
26611506127นางสาวอธิติยา ปุริมาโนไทย(ด)/61 
27611506128นางสาวอรวี สีน้ำอ้อมไทย(ด)/61 
28611506129นางสาวอรุณี ราวพิมายไทย(ด)/61 
29611506131นายจิรายุ เงินพลไทย(ด)/61 
30611506201นางสาวกนกภรณ์ นกแก้วไทย(ด)/61 ก.02 
31611506202นางสาวกุสุมา รัตนอุทัยไทย(ด)/61 ก.02 
32611506203นางสาวคณิตา เทียบกว้างไทย(ด)/61 ก.02 
33611506204นางสาวจันทร์จิรา ปีดาทรัพย์ไทย(ด)/61 ก.02 
34611506205นางสาวจิรัชญา แสงตะวันไทย(ด)/61 ก.02 
35611506206นางสาวเจนจิรา เทพกลางไทย(ด)/61 ก.02 
36611506207นางสาวฐิติวรดา ชูสกุลไทย(ด)/61 ก.02 
37611506208นางสาวณัฐสุดา นาพิมแสงไทย(ด)/61 ก.02 
38611506209นายทินกร คล้ายสงครามไทย(ด)/61 ก.02 
39611506210นายธนายุทธ ครุธมีชัยไทย(ด)/61 ก.02 
40611506211นางสาวนฤมล มีพวกไทย(ด)/61 ก.02 
41611506212นางสาวนัทธมน บุญตาไทย(ด)/61 ก.02 
42611506213นางสาวบุณยนุช แว่นสำโรงไทย(ด)/61 ก.02 
43611506214นายพงศธร ข้าวเบาไทย(ด)/61 ก.02 
44611506215นางสาวพรรณิภา สิมดีไทย(ด)/61 ก.02 
45611506216นางสาวพิชญาภรณ์ สวาสดิ์รัตน์ไทย(ด)/61 ก.02 
46611506217นางสาวมนัสนันท์ คะมาวิวัฒนานนท์ไทย(ด)/61 ก.02 
47611506218นางสาวยุภาวรรณ ขันโอลานไทย(ด)/61 ก.02 
48611506219นางสาววชิราภรณ์ นพวงศ์ไทย(ด)/61 ก.02 
49611506220นางสาววรรณลักษณ์ สาระคำไทย(ด)/61 ก.02 
50611506221นางสาววัลชรินทร์ ชำนาญยาไทย(ด)/61 ก.02 
51611506222นายศตวรรษ ดีกระจ่างไทย(ด)/61 ก.02 
52611506223นายเศรษฐวัฒน์ แสนสุขไทย(ด)/61 ก.02 
53611506224นางสาวสิรินยา รวดเร็วไทย(ด)/61 ก.02 
54611506225นายสุนันท์ชัย ชะอุ่มไทย(ด)/61 ก.02 
55611506226นายโสภณ ต่อพันธ์ไทย(ด)/61 ก.02 
56611506227นางสาวอรณิชนันทน์ รัตนวิชัยไทย(ด)/61 ก.02 
57611506228นางสาวอริศรา รักเพื่อนไทย(ด)/61 ก.02 
58611506229นางสาวอัจฉริยา พิลาจันทร์ไทย(ด)/61 ก.02 
59611506230นางสาวชนินาถ ชำนาญพลไทย(ด)/61 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา