มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 12500332 Section : 01
ชื่อวิชา : วิถีโลก หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1601506101นางสาวกมลชนก ศรีพนมไทย(ด)/60 
2601506102นางสาวเกศินี มิ่งโอโลไทย(ด)/60 
3601506104นายจารุวัฒน์ เจริญโภคไทย(ด)/60 
4601506105นางสาวเจริญรัตน์ นาเจริญไทย(ด)/60 
5601506106นายชัชพงศ์ พิทักษ์พลไทย(ด)/60 
6601506107นายณัฐพล จันทะดวงไทย(ด)/60 
7601506108นางสาวณิชกานต์ แคเขว้าไทย(ด)/60 
8601506109นางสาวธนากร พบชัยภูมิไทย(ด)/60 
9601506110นายนพรัตน์ ทิพภูเขียวไทย(ด)/60 
10601506111นางสาวนันทพร พลยางนอกไทย(ด)/60 
11601506112นางสาวเบญจมาภรณ์ ชาวสวนไทย(ด)/60 
12601506113นางสาวปนัดดา มากระเซ็นไทย(ด)/60 
13601506114นางสาวปาริชาต ชินรัตน์ไทย(ด)/60 
14601506115นางสาวพัชราภรณ์ โคกม่วงไทย(ด)/60 
15601506116นางสาวแพรวนภา กายชัยภูมิไทย(ด)/60 
16601506117นางสาวมณีรัตน์ เชิญกลางไทย(ด)/60 
17601506118นางสาวรติมา ริมขามป้อมไทย(ด)/60 
18601506119นางสาววริศรา ชื่นสันเทียะไทย(ด)/60 
19601506120นายวิทวัฒน์ หิรัญพิพิธชัยไทย(ด)/60 
20601506121นายวุฒิชัย มุเขวาไทย(ด)/60 
21601506122นายศุภชัย หวังวัดกลางไทย(ด)/60 
22601506123นางสาวสิริกาญจน์ กังขอนนอกไทย(ด)/60 
23601506124นางสาวสิริภา สมศรีไทย(ด)/60 
24601506125นางสาวสุกันยา สงสันทิไทย(ด)/60 
25601506127นายสุทัศน์ จำนงค์ชอบไทย(ด)/60 
26601506128นางสาวสุภาวดี วาวจะโปะไทย(ด)/60 
27601506129นางสาวสุรภา ชูสวัสดิ์ไทย(ด)/60 
28601506130นางสาวอทิติยา ทวนสระน้อยไทย(ด)/60 
29601506201นางสาวกรรณิการ์ ผาทองไทย(ด)/60 ก.02 
30601506202นางสาวขนิษฐา เถื่อนสันเทียะไทย(ด)/60 ก.02 
31601506203นางสาวจารุวรรณ อวบสันเทียะไทย(ด)/60 ก.02 
32601506204นางสาวจิราภา แก้วประทุมไทย(ด)/60 ก.02 
33601506205นางสาวชนิสรา ปราบพาลาไทย(ด)/60 ก.02 
34601506206นายชัยวัฒน์ สุนทรวัฒน์ไทย(ด)/60 ก.02 
35601506207นายณัฐภัทร สมอแข็งไทย(ด)/60 ก.02 
36601506208นางสาวดรุณรัตน์ สมบูรณ์ไทย(ด)/60 ก.02 
37601506209นางสาวธันวารัตน์ โพธิ์นอกไทย(ด)/60 ก.02 
38601506210นางสาวนภสร ชินหงษ์ไทย(ด)/60 ก.02 
39601506211นางสาวนิภารัตน์ นานอกไทย(ด)/60 ก.02 
40601506212นางสาวเบญจวรรณ ขึมสันเทียะไทย(ด)/60 ก.02 
41601506213นางสาวปรีชญา ปลาหนองโปร่งไทย(ด)/60 ก.02 
42601506214นางสาวผกาวรรณ สุขสำราญไทย(ด)/60 ก.02 
43601506215นางสาวพิมพ์ใจชนม์ แสนณรงค์ไทย(ด)/60 ก.02 
44601506216นางสาวฟ้ารุ่ง บ่อสารคามไทย(ด)/60 ก.02 
45601506217นางสาวยุวดี โททำไทย(ด)/60 ก.02 
46601506218นายฤทธิเกียรติ ไวบรรเทาไทย(ด)/60 ก.02 
47601506219นางสาววัชรีญา แพงบุดดีไทย(ด)/60 ก.02 
48601506220นางสาววิลาสินี นิยมธรรมไทย(ด)/60 ก.02 
49601506221นางสาวศศิพิศิษฐ์ คมขำไทย(ด)/60 ก.02 
50601506222นางสาวสกุลตลา เทพนัสไทย(ด)/60 ก.02 
51601506223นางสาวสิริจรรยา เลกลาภไทย(ด)/60 ก.02 
52601506224นางสาวสิริรัตน์ เฉลียวศิลป์ไทย(ด)/60 ก.02 
53601506225นางสาวสุครีม มารมย์ไทย(ด)/60 ก.02 
54601506226นางสาวสุชาดา หมั่นแคนไทย(ด)/60 ก.02 
55601506227นางสาวสุธาริณี เทอมหวายไทย(ด)/60 ก.02 
56601506228นางสาวสุภาวดี ศรีสกุลไทย(ด)/60 ก.02 
57601506229นายเสกสิทธิ์ ถูระพีไทย(ด)/60 ก.02 
58601506230นางสาวอนุธิดา ธงเฉลิมไทย(ด)/60 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา