มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 12500332 Section : 02
ชื่อวิชา : วิถีโลก หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611301101นางสาวกรรณิการ์ คำท้วมรัฐประศาสนศาสตร์/61 
2611301102นางสาวกาญจนา ชินพลชายรัฐประศาสนศาสตร์/61 
3611301103นางสาวจุฑามาศ ชัยอาวุธรัฐประศาสนศาสตร์/61 
4611301104นายเฉลิมราช เสมาเพชรรัฐประศาสนศาสตร์/61 
5611301105นางสาวชุติกาญจน์ วงศ์ตะลารัฐประศาสนศาสตร์/61 
6611301106นายณัชพล โชคชัยรัฐประศาสนศาสตร์/61 
7611301107นายทัศรินทร์ คณะแสวงรัฐประศาสนศาสตร์/61 
8611301108นายธวัชชัย ปลื้มมะลังรัฐประศาสนศาสตร์/61 
9611301109นายนที ทาท่าหว้ารัฐประศาสนศาสตร์/61 
10611301110นางสาวนพรัตน์ วงค์คำจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์/61 
11611301111นายนพรุจ พงษ์โสภารัฐประศาสนศาสตร์/61 
12611301112นางสาวนัฐิยาพร จงเทพรัฐประศาสนศาสตร์/61 
13611301113นางสาวนันทิยา โฆษาจารย์รัฐประศาสนศาสตร์/61 
14611301114นายบรรณสรณ์ วัณณะบุรีรัฐประศาสนศาสตร์/61 
15611301115นางสาวปทิตตา คงศัตรารัฐประศาสนศาสตร์/61 
16611301116นายปัฐทวี จัวหอมรัฐประศาสนศาสตร์/61 
17611301117นางสาวปิยฉัตร ศรีวันพิมพ์รัฐประศาสนศาสตร์/61 
18611301118นายปิยะณัฐ สรรพโสรัฐประศาสนศาสตร์/61 
19611301119นางสาวเปรมมณี สิทธิขุนทดรัฐประศาสนศาสตร์/61 
20611301120นางสาวภัสรา พืบขุนทดรัฐประศาสนศาสตร์/61 
21611301121นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์จันทร์ทึกรัฐประศาสนศาสตร์/61 
22611301122นายยศธน ปลัดกองรัฐประศาสนศาสตร์/61 
23611301123นางสาววิไลวรรณ บัวจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์/61 
24611301124นางสาววิศนา แก้วอุดรรัฐประศาสนศาสตร์/61 
25611301125นางสาวศศิมา ฮุงสูงเนินรัฐประศาสนศาสตร์/61 
26611301126นายสนธยา พลเสนารัฐประศาสนศาสตร์/61 
27611301127นางสาวสิราวรรณ ดัชนะแสงรัฐประศาสนศาสตร์/61 
28611301128นายสุภกิตต์ ธงภักดิ์รัฐประศาสนศาสตร์/61 
29611301129นางสาวอมรรัตน์ หาญสมัครรัฐประศาสนศาสตร์/61 
30611301130นายอัษฎาวุธ กุณารัฐประศาสนศาสตร์/61 
31611301131นางสาวศิรภัสสร วงศ์ตะลารัฐประศาสนศาสตร์/61 
32611301132นายภูมิมินทร์ หาญวงศ์รัฐประศาสนศาสตร์/61 
33611301133นายอิทธิพล เหล็กมารัฐประศาสนศาสตร์/61 
34611301134นางสาวณัฐฐา ทนงูเหลือมรัฐประศาสนศาสตร์/61 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา