มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 12500332 Section : 03
ชื่อวิชา : วิถีโลก หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611601101นายกิตตินันท์ เนื่องชุมพลนิติศาสตร์/61 
2611601102นางสาวเกวลิน ใจประเสริฐนิติศาสตร์/61 
3611601103นางสาวณัญญาลักษณ์ แดงสกุลนิติศาสตร์/61 
4611601104นายณัฐิวัฒน์ หมื่นปัดชานิติศาสตร์/61 
5611601105นายเด่นดนัย วิชาชัยนิติศาสตร์/61 
6611601106นายธนพล นิจจอหอนิติศาสตร์/61 
7611601107นายธาดาพงศ์ ทองคำนิติศาสตร์/61 
8611601108นายพายุ สีสมทานิติศาสตร์/61 
9611601109นางสาววาสนา แสนนอกนิติศาสตร์/61 
10611601110นายวีรพงษ์ สีนกยางนิติศาสตร์/61 
11611601111นางสาวศศิธร พจน์พิสิฎฐ์นิติศาสตร์/61 
12611601112นางสาวศศิธร วงศ์สวาสดิ์นิติศาสตร์/61 
13611601113นายสามารถ แก้วพรมนิติศาสตร์/61 
14611601114นางสาวอภิรักษ์ พิมพ์ศรนิติศาสตร์/61 
15611601115นางสาวอัญญาณี หลุ่ยจิ๋วนิติศาสตร์/61 
16611601116นางสาวมนัสวี ทางทองนิติศาสตร์/61 
17611601117นางสาววิภารัตน์ ทวีทรัพย์นิติศาสตร์/61 
18611601118นางสาวปวีณา สมสานิติศาสตร์/61 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา