มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 12500342 Section : 01
ชื่อวิชา : มนุษย์กับกฏหมายในชีวิตประจำวัน หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1601505101นางสาวกมลรัตน์ การเร็วอังกฤษ (อ-ท)/60 
2601505102นางสาวกัญญารัตน์ รวดเร็วอังกฤษ (อ-ท)/60 
3601505103นางสาวกานดาวดี ตุงชีพอังกฤษ (อ-ท)/60 
4601505104นางสาวจิรนันท์ มูลนิคมอังกฤษ (อ-ท)/60 
5601505105นางสาวจุภาภรณ์ อรุณโนอังกฤษ (อ-ท)/60 
6601505106นางสาวชมพูนุช ธรรมนิยมอังกฤษ (อ-ท)/60 
7601505107นายโชคทวี คำโหยกอังกฤษ (อ-ท)/60 
8601505108นางสาวณัฐชา มาลัยอังกฤษ (อ-ท)/60 
9601505109นางสาวณัฐวรรณ บุญช่วยชูอังกฤษ (อ-ท)/60 
10601505110นายธนกร สัมพันธ์อังกฤษ (อ-ท)/60 
11601505111นางสาวธิดารัตน์ คำภูแสนอังกฤษ (อ-ท)/60 
12601505112นางสาวนภัสวรรณ อินทองหลางอังกฤษ (อ-ท)/60 
13601505113นายนัทธพงศ์ แถววิชาอังกฤษ (อ-ท)/60 
14601505114นางสาวนารีรัตน์ ฝ่ายประสิทธิ์อังกฤษ (อ-ท)/60 
15601505117นางสาวภาณุมาศ ทองอินทร์อังกฤษ (อ-ท)/60 
16601505118นางสาวมยุรา คำมูลเเสนอังกฤษ (อ-ท)/60 
17601505119นางสาวรังสิยา ศรีชนาพันธ์อังกฤษ (อ-ท)/60 
18601505120นางสาวรุ่งทิวา อ่อนมะลังอังกฤษ (อ-ท)/60 
19601505121นางสาวลักษิกา นามศรีอังกฤษ (อ-ท)/60 
20601505122นางสาววรภรณ์ เงินชัยสงค์อังกฤษ (อ-ท)/60 
21601505124นางสาวศศิธร พิมพ์ลาศรีอังกฤษ (อ-ท)/60 
22601505125นางสาวศิริญากรณ์ ทำไหมอังกฤษ (อ-ท)/60 
23601505126นางสาวศิริลักษณ์ เหมือนพันธ์อังกฤษ (อ-ท)/60 
24601505127นางสาวสุกัญญา โถวิเชียรอังกฤษ (อ-ท)/60 
25601505128นางสาวสุพิณญา จอดนอกอังกฤษ (อ-ท)/60 
26601505129นายอนุวัฒน์ ขุมทรัพย์อังกฤษ (อ-ท)/60 
27601505201นางสาวกัญญารัตน์ อมรนัตอังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
28601505202นางสาวกันต์หทัย โอกระโทกอังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
29601505203นายกิตติธัช วารินทร์อังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
30601505204นางสาวจิราภรณ์ สวัสดิรักษ์อังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
31601505205นางสาวชนัญญ์ธนิษฐ์ กอประเสริฐสุดอังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
32601505206นางสาวชลธิชา แสนเสนาะอังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
33601505207นางสาวณัฐกร พลพิทักษ์อังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
34601505208นางสาวณัฐริกา แม๊กพิมายอังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
35601505209นางสาวดารากร ฉลองชัยอังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
36601505210นางสาวธนัญญา สังขรัตน์อังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
37601505211นายนพดล ขำวิจิตรอังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
38601505212นางสาวนมิดา มานะสุวรรณศรีอังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
39601505213นางสาวนันทนา ดาเวชอังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
40601505214นางสาวน้ำฝน คุ้มไข่น้ำอังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
41601505215นางสาวปาริฉัตร รอนยุทธอังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
42601505216นางสาวพีรญาณ์ หิรัญเกิดอังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
43601505217นางสาวภาวิณี เกาะม่วงหมู่อังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
44601505219นางสาวรัชดาภรณ์ ขวาไทยอังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
45601505221นางสาววณิชชา ลาดจันทร์อังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
46601505222นางสาววรีรัตน์ ล้อมจันทร์อังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
47601505223นางสาวศรัณย์พร มาตวันอังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
48601505225นางสาวศิริลักษณ์ สิงห์ทุยอังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
49601505226นางสาวสาวิตรี จิตรโคตรอังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
50601505227นางสาวสุปราณี มะลีอังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
51601505228นางสาวอนันตญา ทุมนัสอังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
52601505229นางสาวอภิญญา ประสานศักดิ์อังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
53601505230นางสาวอุมาพร มหาวออังกฤษ (อ-ท)/60 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา