มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 12500342 Section : 02
ชื่อวิชา : มนุษย์กับกฏหมายในชีวิตประจำวัน หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1601504101นายกรวินท์ คาดสนิทพลศึกษา/60 
2601504102นายกฤษดากร ลาแอ้นพลศึกษา/60 
3601504103นายกษิตินาถ งามสวัสดิ์พลศึกษา/60 
4601504104นายกิตติศักดิ์ กิขุนทดพลศึกษา/60 
5601504105นายเกรียงไกร กล้าหาญพลศึกษา/60 
6601504107นายฉัตรพล กงไธสงพลศึกษา/60 
7601504108นายทัตพงศ์ บุราณพลศึกษา/60 
8601504109นายธนพนธ์ แป้นตระกูลพลศึกษา/60 
9601504110นายธนากร กุลลาศพลศึกษา/60 
10601504111นายธนาเทพ ต่อสกุลไทยพลศึกษา/60 
11601504113นายปฏิภาณ ประกอบแก้วพลศึกษา/60 
12601504114นายพิเชษฐ แสงคำพลศึกษา/60 
13601504115นายพูลชัย ชัยศิริพลศึกษา/60 
14601504116นายภัทรพล กงชัยภูมิพลศึกษา/60 
15601504117นายยศพล สาครพลศึกษา/60 
16601504118นางสาวยุวรี เพ็งชัยศิลปพลศึกษา/60 
17601504119นายวรวุฒิ ดานะพลศึกษา/60 
18601504120นายวายุ เสนีนันท์พลศึกษา/60 
19601504122นางสาวศินีนารถ เนตรสูงเนินพลศึกษา/60 
20601504123นางสาวสุดารัตน์ ตุ้มสูงเนินพลศึกษา/60 
21601504124นายสุธิพงษ์ ถาหล้าพลศึกษา/60 
22601504126นายอนันตชัย หัสจันทร์พลศึกษา/60 
23601504128นายอรรฆพล รัตนบุตรพลศึกษา/60 
24601504129นางสาวอังคณารินทร์ หอมขุนทดพลศึกษา/60 
25601504130นายเอกลักษณ์ คำกลางพลศึกษา/60 
26601504131นายภาสกร มืมขุนทดพลศึกษา/60 
27601504201นายกฤษฎา รักบุญพลศึกษา/60 ก.02 
28601504202นายกวินท์ คำบุศย์พลศึกษา/60 ก.02 
29601504203นายกิตติพงศ์ พรสวัสดิ์พลศึกษา/60 ก.02 
30601504204นายเกรียงไกร ลางไชยพลศึกษา/60 ก.02 
31601504205นายเกรียงเดช จ๋าพิมายพลศึกษา/60 ก.02 
32601504206นายจิรศักดิ์ หารศรีพลศึกษา/60 ก.02 
33601504207นายชิษณุพงศ์ ขัดทัศน์พลศึกษา/60 ก.02 
34601504208นายทิวากร พลคำมากพลศึกษา/60 ก.02 
35601504209นายธนวัฒน์ อำไธสงพลศึกษา/60 ก.02 
36601504210นายธนากร บัวหอมพลศึกษา/60 ก.02 
37601504211นางสาวธัญญลักษณ์ สายสระน้อยพลศึกษา/60 ก.02 
38601504213นายประมณัส จันทร์เทาว์พลศึกษา/60 ก.02 
39601504214นายพีรพงษ์ อุปสีดาพลศึกษา/60 ก.02 
40601504215นายภควัต ภิรมย์ชมพลศึกษา/60 ก.02 
41601504216นายภานุมาศ จันทชิตพลศึกษา/60 ก.02 
42601504217นายยุทธพงษ์ บุญงามพลศึกษา/60 ก.02 
43601504218นายรัชฌานนนท์ เพิ่มไพบูลย์พลศึกษา/60 ก.02 
44601504219นางสาววลักษณ์สุดา พุฒนอกพลศึกษา/60 ก.02 
45601504220นายวิษณุ คุณทะวงษ์พลศึกษา/60 ก.02 
46601504222นายสิทธิสาร ปรึกษาพลศึกษา/60 ก.02 
47601504223นายสุทธิศักดิ์ ภิรมย์ขวัญพลศึกษา/60 ก.02 
48601504224นายสุรศักดิ์ สมบัติหลายพลศึกษา/60 ก.02 
49601504225นางสาวอนัญญา ปลื้มพันธ์พลศึกษา/60 ก.02 
50601504226นายอนุชา แสงอรุณพลศึกษา/60 ก.02 
51601504227นายอภิสิทธิ์ เมากระมลพลศึกษา/60 ก.02 
52601504228นายอรรถชัย วิชาธรรมพลศึกษา/60 ก.02 
53601504229นางสาวอารีวรรณ ฐานะพิมพ์พลศึกษา/60 ก.02 
54601504230นายภาสกร เดชบุรัมย์พลศึกษา/60 ก.02 
55601504231นายรุ่งสุริยา อินดาพลศึกษา/60 ก.02 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา