มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1051101 Section : 01
ชื่อวิชา : คณิตศาสตร์สำหรับนักวิทยาศาสตร์ 1 หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1611106101นางสาวจุฑารัตน์ หาญกุดตุ้มวท.สิ่งแวดล้อม/61 
2611106102นางสาวมณีรัตน์ นิลกลางวท.สิ่งแวดล้อม/61 
3611106103นางสาวรัตนาภรณ์ ใจเที่ยงวท.สิ่งแวดล้อม/61 
4611106104นางสาวณัฐติกา ก้อนจินดาวท.สิ่งแวดล้อม/61 
5611106105นางสาวปิยะพร วิเศษสุทวท.สิ่งแวดล้อม/61 
6611106106นางสาวพิมพิกา แก้วเมืองเก่าวท.สิ่งแวดล้อม/61 
7611106107นายธันณุติ ค่ำคูณวท.สิ่งแวดล้อม/61 
8611106108นางสาวชฎาภา ฉลาดเขียววท.สิ่งแวดล้อม/61 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา