มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1053243 Section : 01
ชื่อวิชา : ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสิ่งแวดล้อม หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581103104นางสาวกิตติยา มนเทียนสาธารณสุขศาสตร์/58 ก.03 
2581103106นางสาวจิณห์จุฑา สุวรรณราชสาธารณสุขศาสตร์/58 ก.03 
3581103112นางสาวนันทวดี ต่อชาติสาธารณสุขศาสตร์/58 ก.03 
4581103122นางสาววิจิตรา เซ็นคำพาสาธารณสุขศาสตร์/58 ก.03 
5581103123นายศรัณย์ภัทร ทวีชาติสาธารณสุขศาสตร์/58 ก.03 
6581103126นางสาวศุภลักษณ์ ข้องนอกสาธารณสุขศาสตร์/58 ก.03 
7581103127นายสรนาถ กรมขุนทดสาธารณสุขศาสตร์/58 ก.03 
8581103130นางสาวสุณิตสา โยธาสาธารณสุขศาสตร์/58 ก.03 
9581103134นางสาวสุรีย์รัตน์ ฉางชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์/58 ก.03 
10581103207นางสาวชลิตรัตน์ จำนงบุญสาธารณสุขศาสตร์/58 ก.03 
11581103208นายณัฐพล เงินลาดสาธารณสุขศาสตร์/58 ก.03 
12581103227นางสาวสินจัย เยาวนารถสาธารณสุขศาสตร์/58 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา