มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1066324 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572601117นายมนัส ศรีสุบัวนิติศาสตร์ กศปช.BL57.1 (เรียนร่วม) 
2572601121นายอภิรมย์ สาลีนิติศาสตร์ กศปช.BL57.1 (เรียนร่วม) 
3572601123สิบตำรวจตรีเอกพรรณ วิไลวรรณนิติศาสตร์ กศปช.BL57.1 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา