มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1066328 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายภาษีอากร หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572601130นางสาวหทัยกาญจน์ กระแสเทพนิติศาสตร์ กศปช.BL57.1 (เรียนร่วม) 
2582601105สิบตำรวจตรีสิริ นาคพิมพ์นิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
3582601112จ่าสิบตำรวจมนูญ ลาภประสบนิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
4582601113นางมยุระฉัตร สุขจำนงค์นิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
5582601114สิบตำรวจตรีศรราม สาวิสิทธิ์นิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
6582601119นายอนุพงศ์ ภิญโญยางนิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
7612601101นายกฤษฎา ไชยบุระนิติศาสตร์ กศ.ปช.BL61.1 (เรียนร่วม) 
8612601104นายจักรพงศ์ ตุมรสุนทรนิติศาสตร์ กศ.ปช.BL61.1 (เรียนร่วม) 
9612601110นายบุญยเทพ รูปชัยภูมินิติศาสตร์ กศ.ปช.BL61.1 (เรียนร่วม) 
10612601114นายวัชรดุล วงค์อ่วนนิติศาสตร์ กศ.ปช.BL61.1 (เรียนร่วม) 
11612601118นายอมรเทพ ชูสุวรรณนิติศาสตร์ กศ.ปช.BL61.1 (เรียนร่วม) 
12612601119นายอรรถพล พันธ์สง่านิติศาสตร์ กศ.ปช.BL61.1 (เรียนร่วม) 
13612601122นางสาวสุภาวดี มาทนนิติศาสตร์ กศ.ปช.BL61.1 (เรียนร่วม) 
14612601124นายภาณุวัตร ปะวันโนนิติศาสตร์ กศ.ปช.BL61.1 (เรียนร่วม) 
15612601125นางสาวณัฏฐณิชา ทาภักดีนิติศาสตร์ กศ.ปช.BL61.1 (เรียนร่วม) 
16612601128สิบตำรวจตรีกฤษดา ปองดองนิติศาสตร์ กศ.ปช.BL61.1 (เรียนร่วม) 
17612601129สิบตำรวจตรียุทธนา ปลายเนตรนิติศาสตร์ กศ.ปช.BL61.1 (เรียนร่วม) 
18612601131นายธนารักษ์ บัวแย้มนิติศาสตร์ กศ.ปช.BL61.1 (เรียนร่วม) 
19612601134นายก้องเกียรติ แสงดีนิติศาสตร์ กศ.ปช.BL61.1 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา