มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1066433 Section : 01
ชื่อวิชา : หลักวิชาชีพนักกฎหมาย หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572601130นางสาวหทัยกาญจน์ กระแสเทพนิติศาสตร์ กศปช.BL57.1 (เรียนร่วม) 
2582601105สิบตำรวจตรีสิริ นาคพิมพ์นิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
3582601112จ่าสิบตำรวจมนูญ ลาภประสบนิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
4582601113นางมยุระฉัตร สุขจำนงค์นิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
5582601114สิบตำรวจตรีศรราม สาวิสิทธิ์นิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
6582601119นายอนุพงศ์ ภิญโญยางนิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
7612601114นายวัชรดุล วงค์อ่วนนิติศาสตร์ กศ.ปช.BL61.1 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา