มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1077400 Section : 01
ชื่อวิชา : จริยธรรมทางการจัดการและธรรมาภิบาล หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582401105นายคณิสร ดีวิเศษบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
2582401107นายเคารพ วอศิริบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
3582401117นายนัฐพล จ่าทองบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
4582401118นางสาวนิภาวรรณ นนท์ภักดีบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
5582401121นางสาวปาลิตา พิมสิมบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
6582401123นางสาวพัชรี ภิรมย์กิจบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
7582401134นางสาวอภิญญา กุศลชูบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
8582401135นายอาคม วงกตบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
9582401137นายอุทิตย์ พิทักษ์พลบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
10582401139นายวรันธร ขุนพรมบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
11582401140นางสาวจิราวรรณ ศรีฑากรณ์บริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
12612403112นางสาวฉัตรสุดา โคตรสมบัติบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา