มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1116312 Section : 01
ชื่อวิชา : สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582301101นางสาวกฤติยา ปิ่นสังข์รัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
2582301102นายกิจเกษม แสงทองรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
3582301107นายคมเพชร วรรณพงษ์รัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
4582301108นายจักรรินทร์ ศิลอยู่รัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
5582301109นางสาวจิราพรรณ สุวรรณจินดารัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
6582301113นางสาวเบญจมาศ คงโพธิ์น้อยรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
7582301116นางสาวพิราพร ถนอมชาติรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
8582301117นางสาวมินตรา วิเศษแสงรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
9582301119นายวัชระพล สีหานูรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
10582301120นางสาววัชราพร อาจกมลรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
11582301126นางสาวอมรสตรี อาจอารัญรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา