มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1116416 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายปกครอง หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572601121นายอภิรมย์ สาลีนิติศาสตร์ กศปช.BL57.1 (เรียนร่วม) 
2582301101นางสาวกฤติยา ปิ่นสังข์รัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
3582301102นายกิจเกษม แสงทองรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
4582301107นายคมเพชร วรรณพงษ์รัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
5582301108นายจักรรินทร์ ศิลอยู่รัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
6582301109นางสาวจิราพรรณ สุวรรณจินดารัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
7582301113นางสาวเบญจมาศ คงโพธิ์น้อยรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
8582301116นางสาวพิราพร ถนอมชาติรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
9582301117นางสาวมินตรา วิเศษแสงรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
10582301119นายวัชระพล สีหานูรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
11582301120นางสาววัชราพร อาจกมลรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
12582301126นางสาวอมรสตรี อาจอารัญรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 
13602301101นางสาวจิรนันท์ วันทาแท่นรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA60.1 (เรียนร่วม) 
14602303114นายวชิรพงศ์ วงษ์พันธุ์คูณรัฐศาสตร์ กศปช.PS60.1 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา